ร่วมงานครบรอบ "54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล"

 

 

วันที่ 2 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมงานครบรอบ “54 ปี วันพระราชทานนาม และ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ช่วงเช้าเป็นพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธี โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากส่วนงาน ร่วมในพิธี ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัลฯ

ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมรับรางวัล ดังนี้

- รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2565 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์

- นางสาวสุกัญญา โควาวิเศษสุต
ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ส3

สังกัดงานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565

กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
และผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับส่วนงาน โดยมี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา เชาว์รัตนกวี

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
: ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี
- รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
: ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกัน 20 ปี ขึ้นไป
- น️างสาวภัทราพร เพ็ชรนิล

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพ
หรือสนับสนุนทั่วไป
: ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี
- นายกิตติพงศ์ จันทะโสภี

งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพ หรือสนับสนุนทั่วไป
: ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 ปี

 

ขอบคุณภาพข่าว :

งานสื่อสารองค์กร ม.มหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

 

 

19.jpg
3/21/2023 1:52:14 PM
Size (KB)  :  654 KB
34.jpg
3/21/2023 1:52:16 PM
Size (KB)  :  658 KB
18.jpg
3/21/2023 1:52:18 PM
Size (KB)  :  610 KB
1.jpg
3/21/2023 1:54:28 PM
Size (KB)  :  627 KB
27.jpg
3/21/2023 1:52:22 PM
Size (KB)  :  604 KB
24.jpg
3/21/2023 1:52:24 PM
Size (KB)  :  719 KB
3.jpg
3/21/2023 1:52:28 PM
Size (KB)  :  465 KB
2.jpg
3/21/2023 1:53:46 PM
Size (KB)  :  500 KB
10.jpg
3/21/2023 1:54:21 PM
Size (KB)  :  513 KB
14.jpg
3/21/2023 1:54:18 PM
Size (KB)  :  458 KB
21.jpg
3/21/2023 1:53:42 PM
Size (KB)  :  632 KB
37.jpg
3/21/2023 1:52:20 PM
Size (KB)  :  672 KB
40.jpg
3/21/2023 1:53:40 PM
Size (KB)  :  686 KB
26.jpg
3/21/2023 1:52:26 PM
Size (KB)  :  397 KB
35.jpg
3/21/2023 1:53:44 PM
Size (KB)  :  516 KB
52.jpg
3/21/2023 1:54:26 PM
Size (KB)  :  523 KB
36.jpg
3/21/2023 1:54:24 PM
Size (KB)  :  478 KB
62.jpg
3/21/2023 1:55:17 PM
Size (KB)  :  360 KB
33.jpg
3/21/2023 1:54:32 PM
Size (KB)  :  586 KB
54.jpg
3/21/2023 1:54:30 PM
Size (KB)  :  437 KB
9.jpg
3/21/2023 1:53:29 PM
Size (KB)  :  487 KB
4.jpg
3/21/2023 1:53:31 PM
Size (KB)  :  562 KB
5.jpg
3/21/2023 1:53:19 PM
Size (KB)  :  547 KB
6.jpg
3/21/2023 1:53:15 PM
Size (KB)  :  589 KB
8.jpg
3/21/2023 1:55:00 PM
Size (KB)  :  726 KB
11.jpg
3/21/2023 1:54:38 PM
Size (KB)  :  580 KB
57.jpg
3/21/2023 1:53:27 PM
Size (KB)  :  475 KB
32.jpg
3/21/2023 1:52:34 PM
Size (KB)  :  328 KB
22.jpg
3/21/2023 1:52:32 PM
Size (KB)  :  472 KB
17.jpg
3/21/2023 1:52:36 PM
Size (KB)  :  419 KB
28.jpg
3/21/2023 1:52:38 PM
Size (KB)  :  355 KB
39.jpg
3/21/2023 1:53:35 PM
Size (KB)  :  556 KB
45.jpg
3/21/2023 1:53:33 PM
Size (KB)  :  451 KB
41.jpg
3/21/2023 1:52:42 PM
Size (KB)  :  350 KB
61.jpg
3/21/2023 1:53:39 PM
Size (KB)  :  547 KB
12.jpg
3/21/2023 1:52:44 PM
Size (KB)  :  349 KB
15.jpg
3/21/2023 1:52:46 PM
Size (KB)  :  63 KB
16.jpg
3/21/2023 1:52:40 PM
Size (KB)  :  341 KB
49.jpg
3/21/2023 1:53:37 PM
Size (KB)  :  602 KB
46.jpg
3/21/2023 1:53:02 PM
Size (KB)  :  544 KB
25.jpg
3/21/2023 1:53:03 PM
Size (KB)  :  526 KB
38.jpg
3/21/2023 1:54:36 PM
Size (KB)  :  672 KB
20.jpg
3/21/2023 1:55:09 PM
Size (KB)  :  694 KB
29.jpg
3/21/2023 1:53:21 PM
Size (KB)  :  633 KB
30.jpg
3/21/2023 1:53:11 PM
Size (KB)  :  532 KB
42.jpg
3/21/2023 1:53:25 PM
Size (KB)  :  302 KB
43.jpg
3/21/2023 1:53:13 PM
Size (KB)  :  509 KB
48.jpg
3/21/2023 1:55:11 PM
Size (KB)  :  652 KB
51.jpg
3/21/2023 1:54:42 PM
Size (KB)  :  630 KB
55.jpg
3/21/2023 1:55:04 PM
Size (KB)  :  591 KB
56.jpg
3/21/2023 1:54:34 PM
Size (KB)  :  578 KB
58.jpg
3/21/2023 1:53:23 PM
Size (KB)  :  636 KB
59.jpg
3/21/2023 1:54:44 PM
Size (KB)  :  598 KB
60.jpg
3/21/2023 1:54:40 PM
Size (KB)  :  615 KB
Pages:     1