อบรมบุคลากร จาก สปป.ลาว เรื่อง อาหารกับสุขภาพ

 

วันที่ 2 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยบรรยายหัวข้อ “อาหารกับสุขภาพ" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
จากนั้น ดร.สิริกัญญา โตรักษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำผู้เข้าอบรมฯ ไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านโภชนาการของประเทศไทยการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทการดำเนินงานโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ แม่และเด็ก" โดยมี ผู้แทนจากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษฯ ณ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 

1.jpg
3/21/2023 4:35:10 PM
Size (KB)  :  137 KB
2.jpg
3/21/2023 4:35:13 PM
Size (KB)  :  269 KB
3.jpg
3/21/2023 4:35:12 PM
Size (KB)  :  369 KB
4.jpg
3/21/2023 4:35:17 PM
Size (KB)  :  342 KB
5.jpg
3/21/2023 4:35:19 PM
Size (KB)  :  429 KB
6.jpg
3/21/2023 4:35:21 PM
Size (KB)  :  496 KB
Pages:     1