แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566 พร้อมสร้างองค์ความรู้ในเกณฑ์การประเมินฯ และสร้างมาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (ITA)", "การดำเนินการในระดับคณะ การจัดเก็บและรายงานข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)" วิทยากรโดย คุณสุนิสา ปริพฤติพงศ์ หัวหน้างานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณจักรกฤษณ์ พางาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

20.jpg
3/31/2023 2:26:42 PM
Size (KB)  :  365 KB
14.jpg
3/31/2023 2:26:44 PM
Size (KB)  :  164 KB
11.jpg
3/31/2023 2:26:46 PM
Size (KB)  :  208 KB
16.jpg
3/31/2023 2:26:49 PM
Size (KB)  :  224 KB
2.jpg
3/31/2023 2:26:50 PM
Size (KB)  :  269 KB
15.jpg
3/31/2023 2:26:54 PM
Size (KB)  :  392 KB
3.jpg
3/31/2023 2:28:57 PM
Size (KB)  :  446 KB
4.jpg
3/31/2023 2:28:46 PM
Size (KB)  :  283 KB
5.jpg
3/31/2023 2:26:56 PM
Size (KB)  :  384 KB
6.jpg
3/31/2023 2:29:02 PM
Size (KB)  :  388 KB
7.jpg
3/31/2023 2:28:53 PM
Size (KB)  :  210 KB
8.jpg
3/31/2023 2:29:06 PM
Size (KB)  :  355 KB
9.jpg
3/31/2023 2:28:51 PM
Size (KB)  :  375 KB
10.jpg
3/31/2023 2:28:39 PM
Size (KB)  :  409 KB
12.jpg
3/31/2023 2:28:44 PM
Size (KB)  :  299 KB
13.jpg
3/31/2023 2:29:00 PM
Size (KB)  :  407 KB
1.jpg
3/31/2023 2:28:49 PM
Size (KB)  :  382 KB
17.jpg
3/31/2023 2:26:52 PM
Size (KB)  :  361 KB
18.jpg
3/31/2023 2:29:04 PM
Size (KB)  :  431 KB
19.jpg
3/31/2023 2:29:08 PM
Size (KB)  :  375 KB
23.jpg
3/31/2023 2:28:55 PM
Size (KB)  :  411 KB
24.jpg
3/31/2023 2:26:58 PM
Size (KB)  :  392 KB
21.jpg
3/31/2023 2:29:11 PM
Size (KB)  :  391 KB
22.jpg
3/31/2023 2:26:40 PM
Size (KB)  :  116 KB
Pages:     1