รับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการอาคันตุกะ

 

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของ Assoc. Prof. Takashi Yamano สังกัด Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น นักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Professor) และ Distinguished Professor Lai Wan Hooi สังกัด Swinburne University of Technology, Sarawak Campus, Malaysia ประเทศมาเลเซีย นักวิชาการอาคันตุกะ (Visiting Professor) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

On March 23, 2023, Mahidol University, Faculty of Public Health, represented by Assoc. Prof Dr. Sarawut Thepanondh, Dean, and Assoc. Prof. Dr. Orawan Kaewboonchoo, Deputy Dean for International Relations, hosted a performance presentation at the Surin Osathanukrah room, Floor 2, Satharanasukwisit Building, showcased by Visiting Scholar, Assoc. Prof. Takashi Yamano, Wakayama Medical University, Japan, and Visiting Professor, Distinguished Professor Lai Wan Hooi, Swinburne University of Technology, Sarawak Camous, Malaysia.

 

 

 

1.jpg
4/3/2023 11:20:23 AM
Size (KB)  :  347 KB
2.jpg
4/3/2023 11:20:25 AM
Size (KB)  :  351 KB
5.jpg
4/3/2023 11:20:27 AM
Size (KB)  :  403 KB
10.jpg
4/3/2023 11:20:31 AM
Size (KB)  :  326 KB
8.jpg
4/3/2023 11:20:33 AM
Size (KB)  :  330 KB
6.jpg
4/3/2023 11:20:29 AM
Size (KB)  :  332 KB
3.jpg
4/3/2023 11:20:35 AM
Size (KB)  :  274 KB
4.jpg
4/3/2023 11:20:40 AM
Size (KB)  :  355 KB
7.jpg
4/3/2023 11:20:36 AM
Size (KB)  :  421 KB
9.jpg
4/3/2023 11:20:38 AM
Size (KB)  :  276 KB
Pages:     1