บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การต่อต้าน Hate Speech และ Bullying คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

 

 

วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบาย การส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้าน Hate Speech และ Bullying คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”ร่วมกับ หัวหน้าภาควิชา ทั้ง 13 ภาควิชา สภาอาจารย์ สภาบุคลากรสายสนับสนุน สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นสถาบันการศึกษาแรกของประเทศไทยในการขอความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายของคณะ

เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกระบวนการทางการสื่อสารอย่างสันติเพื่อลดความรุนแรงและสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happiness in Workplace) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดการภาวะฉุกเฉินหรือมีภาวะอันตรายด้านสุขภาพจิตขึ้น เพื่อให้มีการสร้างแนวทางการรับมือ มีโครงสร้างการจัดการและช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือมีภาวะอันตรายด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาหรือบุคลากรและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ข้อที่ 16 ว่าด้วยการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

 

 

 

_DSC0112.JPG
3/24/2023 10:57:00 AM
Size (KB)  :  2,048 KB
_DSC0030.JPG
3/24/2023 10:22:33 AM
Size (KB)  :  3,489 KB
_DSC0005.JPG
3/24/2023 11:11:18 AM
Size (KB)  :  2,807 KB
_DSC0035.JPG
3/24/2023 11:01:34 AM
Size (KB)  :  3,804 KB
_DSC0038.JPG
3/24/2023 10:28:54 AM
Size (KB)  :  2,927 KB
_DSC0039.JPG
3/24/2023 10:29:07 AM
Size (KB)  :  2,792 KB
_DSC0042.JPG
3/24/2023 10:29:50 AM
Size (KB)  :  3,170 KB
_DSC0044.JPG
3/24/2023 10:30:22 AM
Size (KB)  :  2,818 KB
_DSC0046.JPG
3/24/2023 10:31:00 AM
Size (KB)  :  3,356 KB
_DSC0048.JPG
3/24/2023 10:31:26 AM
Size (KB)  :  3,033 KB
_DSC0050.JPG
3/24/2023 10:31:54 AM
Size (KB)  :  2,464 KB
_DSC0052.JPG
3/24/2023 10:32:31 AM
Size (KB)  :  2,600 KB
_DSC0053.JPG
3/24/2023 10:33:02 AM
Size (KB)  :  3,164 KB
_DSC0056.JPG
3/24/2023 10:33:42 AM
Size (KB)  :  2,056 KB
_DSC0057.JPG
3/24/2023 10:34:16 AM
Size (KB)  :  2,527 KB
_DSC0060.JPG
3/24/2023 10:34:39 AM
Size (KB)  :  2,198 KB
_DSC0062.JPG
3/24/2023 10:35:08 AM
Size (KB)  :  2,405 KB
_DSC0063.JPG
3/24/2023 10:40:48 AM
Size (KB)  :  2,005 KB
_DSC0065.JPG
3/24/2023 10:38:39 AM
Size (KB)  :  2,678 KB
_DSC0067.JPG
3/24/2023 10:42:02 AM
Size (KB)  :  3,451 KB
_DSC0070.JPG
3/24/2023 10:42:52 AM
Size (KB)  :  1,931 KB
_DSC0071.JPG
3/24/2023 10:43:08 AM
Size (KB)  :  2,394 KB
_DSC0074.JPG
3/24/2023 10:43:38 AM
Size (KB)  :  2,310 KB
_DSC0076.JPG
3/24/2023 10:45:09 AM
Size (KB)  :  1,777 KB
_DSC0077.JPG
3/24/2023 10:46:15 AM
Size (KB)  :  2,344 KB
_DSC0080.JPG
3/24/2023 10:46:54 AM
Size (KB)  :  3,268 KB
_DSC0081.JPG
3/24/2023 10:47:27 AM
Size (KB)  :  4,668 KB
_DSC0085.JPG
3/24/2023 10:48:11 AM
Size (KB)  :  2,712 KB
_DSC0086.JPG
3/24/2023 10:48:56 AM
Size (KB)  :  1,567 KB
_DSC0089.JPG
3/24/2023 10:49:28 AM
Size (KB)  :  3,084 KB
_DSC0090.JPG
3/24/2023 10:49:49 AM
Size (KB)  :  2,185 KB
_DSC0093.JPG
3/24/2023 10:50:25 AM
Size (KB)  :  3,485 KB
_DSC0095.JPG
3/24/2023 10:50:57 AM
Size (KB)  :  2,506 KB
_DSC0096.JPG
3/24/2023 10:51:27 AM
Size (KB)  :  2,513 KB
_DSC0099.JPG
3/24/2023 10:52:03 AM
Size (KB)  :  3,215 KB
_DSC0101.JPG
3/24/2023 10:52:47 AM
Size (KB)  :  2,336 KB
_DSC0103.JPG
3/24/2023 10:54:08 AM
Size (KB)  :  3,220 KB
_DSC0106.JPG
3/24/2023 10:55:02 AM
Size (KB)  :  3,206 KB
_DSC0116.JPG
3/24/2023 10:59:09 AM
Size (KB)  :  2,879 KB
_DSC0109.JPG
3/24/2023 10:55:59 AM
Size (KB)  :  2,940 KB
_DSC0110.JPG
3/24/2023 10:55:38 AM
Size (KB)  :  2,590 KB
_DSC0113.JPG
3/24/2023 11:10:43 AM
Size (KB)  :  2,730 KB
Pages:     1