อบรม "อันตรายทางเคมีและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง"

 

วันที่ 27 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเรื่อง “อันตรายทางเคมีและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง” ภายใต้โครงการบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร และบรรยายร่วมกับ อ.ดร.ชัชชัย ธนโชคสว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 85 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตาสหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านวิชการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งบูธเพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของคณะ

 

 

 

14.jpg
4/3/2023 2:05:52 PM
Size (KB)  :  168 KB
5.jpg
4/3/2023 2:05:23 PM
Size (KB)  :  41 KB
6.jpg
4/3/2023 2:05:25 PM
Size (KB)  :  37 KB
18.jpg
4/3/2023 2:05:10 PM
Size (KB)  :  45 KB
19.jpg
4/3/2023 2:05:45 PM
Size (KB)  :  125 KB
1.jpg
4/3/2023 2:05:27 PM
Size (KB)  :  60 KB
2.jpg
4/3/2023 2:05:46 PM
Size (KB)  :  57 KB
3.jpg
4/3/2023 2:05:29 PM
Size (KB)  :  66 KB
4.jpg
4/3/2023 2:05:33 PM
Size (KB)  :  54 KB
7.jpg
4/3/2023 2:05:34 PM
Size (KB)  :  51 KB
8.jpg
4/3/2023 2:05:37 PM
Size (KB)  :  72 KB
9.jpg
4/3/2023 2:05:48 PM
Size (KB)  :  53 KB
15.jpg
4/3/2023 2:05:06 PM
Size (KB)  :  40 KB
10.jpg
4/3/2023 2:05:31 PM
Size (KB)  :  62 KB
11.jpg
4/3/2023 2:05:41 PM
Size (KB)  :  48 KB
12.jpg
4/3/2023 2:05:16 PM
Size (KB)  :  38 KB
13.jpg
4/3/2023 2:05:38 PM
Size (KB)  :  67 KB
16.jpg
4/3/2023 2:05:43 PM
Size (KB)  :  69 KB
17.jpg
4/3/2023 2:05:50 PM
Size (KB)  :  38 KB
Pages:     1