การเสวนาวิชาการ "เทคนิคการจัดการเหตุรำคาญ...ความท้าทายในยุคปัจจุบัน"

 

วันที่ 28 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเสวนาวิชาการ "เทคนิคการจัดการเหตุรำคาญ...ความท้าทายในยุคปัจจุบัน" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเสวนาวิชาการฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ร่วมการอภิปรายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการเหตุรำคาญมากว่า 20 ปี ประกอบด้วย

- คุณศุมล ศรีสุขวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข และ อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- ดร.ไพฑูรย์ งามมุข ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

- คุณวิเชษฐ จินานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และ คุณสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการเหตุรำคาญ และผู้สนใจ เข้ารับฟังการเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาเหตุรำคาญเชิงระบบ ร่วมแชร์ประสบการณ์สถานการณ์และสภาพปัญหาการจัดการเหตุรำคาญของประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเหตุรำคาญภายใต้บริบทสังคมเมืองและสังคมชนบท เพื่อการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และดียิ่งขึ้น

 

 

16.jpg
4/3/2023 2:23:45 PM
Size (KB)  :  482 KB
22.jpg
4/3/2023 2:24:27 PM
Size (KB)  :  482 KB
4.jpg
4/3/2023 2:23:47 PM
Size (KB)  :  168 KB
12.jpg
4/3/2023 2:24:03 PM
Size (KB)  :  336 KB
5.jpg
4/3/2023 2:23:54 PM
Size (KB)  :  265 KB
9.jpg
4/3/2023 2:23:56 PM
Size (KB)  :  254 KB
15.jpg
4/3/2023 2:23:58 PM
Size (KB)  :  276 KB
10.jpg
4/3/2023 2:24:00 PM
Size (KB)  :  289 KB
23.jpg
4/3/2023 2:23:53 PM
Size (KB)  :  308 KB
3.jpg
4/3/2023 2:24:16 PM
Size (KB)  :  421 KB
6.jpg
4/3/2023 2:24:29 PM
Size (KB)  :  459 KB
7.jpg
4/3/2023 2:24:18 PM
Size (KB)  :  430 KB
8.jpg
4/3/2023 2:24:07 PM
Size (KB)  :  255 KB
2.jpg
4/3/2023 2:24:02 PM
Size (KB)  :  299 KB
11.jpg
4/3/2023 2:24:05 PM
Size (KB)  :  295 KB
19.jpg
4/3/2023 2:23:49 PM
Size (KB)  :  282 KB
1.jpg
4/3/2023 2:24:09 PM
Size (KB)  :  139 KB
13.jpg
4/3/2023 2:24:25 PM
Size (KB)  :  407 KB
14.jpg
4/3/2023 2:24:12 PM
Size (KB)  :  406 KB
17.jpg
4/3/2023 2:23:51 PM
Size (KB)  :  273 KB
18.jpg
4/3/2023 2:24:22 PM
Size (KB)  :  347 KB
20.jpg
4/3/2023 2:24:14 PM
Size (KB)  :  408 KB
21.jpg
4/3/2023 2:24:11 PM
Size (KB)  :  339 KB
24.jpg
4/3/2023 2:24:24 PM
Size (KB)  :  349 KB
25.jpg
4/3/2023 2:24:20 PM
Size (KB)  :  330 KB
Pages:     1