อบรมหลักสูตร "การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ" รุ่นที่ 2

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเรื่อง

"การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ" รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน จัดโดยศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 54 คน เป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานเก็บขนและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

 

4.jpg
4/3/2023 3:15:34 PM
Size (KB)  :  388 KB
3.jpg
4/3/2023 3:15:36 PM
Size (KB)  :  379 KB
1.jpg
4/3/2023 3:15:38 PM
Size (KB)  :  397 KB
6.jpg
4/3/2023 3:15:40 PM
Size (KB)  :  341 KB
9.jpg
4/3/2023 3:15:46 PM
Size (KB)  :  224 KB
5.jpg
4/3/2023 3:16:02 PM
Size (KB)  :  374 KB
7.jpg
4/3/2023 3:15:55 PM
Size (KB)  :  400 KB
18.jpg
4/3/2023 3:15:44 PM
Size (KB)  :  278 KB
8.jpg
4/3/2023 3:15:57 PM
Size (KB)  :  393 KB
10.jpg
4/3/2023 3:15:47 PM
Size (KB)  :  363 KB
11.jpg
4/3/2023 3:16:08 PM
Size (KB)  :  495 KB
12.jpg
4/3/2023 3:16:06 PM
Size (KB)  :  398 KB
13.jpg
4/3/2023 3:16:10 PM
Size (KB)  :  341 KB
2.jpg
4/3/2023 3:15:59 PM
Size (KB)  :  183 KB
14.jpg
4/3/2023 3:15:49 PM
Size (KB)  :  387 KB
15.jpg
4/3/2023 3:15:42 PM
Size (KB)  :  360 KB
16.jpg
4/3/2023 3:16:12 PM
Size (KB)  :  320 KB
17.jpg
4/3/2023 3:16:15 PM
Size (KB)  :  358 KB
Pages:     1