มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ มอบทุนการศึกษา

 

วันที่ 3 มีนาคม 2566 มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนพชรเกียรติ มูลนิธิ สมจิตต์ สุพรรณทัสน์” สำหรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2 - ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 และนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา จารุพูนผล ประธานมูลนิธิ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในพิธีมอบทุน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ที่ปรึกษา มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา พร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่ นายณัฐพงศ์ เทียงทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ชั้นปีที่ 2 นางสาวกนกอร สาลิทร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 และ นายสุพัฒน์ เจนสุขสถิตไพศาล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

 

 

ขอบคุณภาพข่าว :

มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์

 

 

3.jpg
3/22/2023 11:23:36 AM
Size (KB)  :  63 KB
4.jpg
3/22/2023 11:23:38 AM
Size (KB)  :  161 KB
2.jpg
3/22/2023 11:23:40 AM
Size (KB)  :  197 KB
1.jpg
3/22/2023 11:23:44 AM
Size (KB)  :  302 KB
5.jpg
3/22/2023 11:23:42 AM
Size (KB)  :  137 KB
Pages:     1