บรรยาย “การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา” แก่บุคลากรจาก สปป.ลาว

 

วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยมีบรรยายพิเศษพร้อมให้คำปรึกษา “การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย และ ดร.สิริกัญญา โตรักษา ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

1.jpg
3/22/2023 11:33:53 AM
Size (KB)  :  366 KB
2.jpg
3/22/2023 11:33:56 AM
Size (KB)  :  307 KB
3.jpg
3/22/2023 11:32:12 AM
Size (KB)  :  48 KB
4.jpg
3/22/2023 11:32:14 AM
Size (KB)  :  390 KB
Pages:     1