อบรม “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4

 

วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการบรรยาย “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมการนำเสนอโครงการวิจัย/งานวิจัยตามที่สนใจตามสาขาวิชาชีพ สามารถนำไปพัฒนางานประจำและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธีระ กุศลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ประวัติ นิธิยานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุชิน วรวิชชวงษ์ และอาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี เป็นวิทยากรผู้สอนและให้คำปรึกษาโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

1.jpg
3/23/2023 3:30:51 PM
Size (KB)  :  126 KB
2.jpg
3/23/2023 3:30:57 PM
Size (KB)  :  210 KB
3.jpg
3/23/2023 3:31:04 PM
Size (KB)  :  222 KB
4.jpg
3/23/2023 3:31:06 PM
Size (KB)  :  164 KB
5.jpg
3/23/2023 3:31:13 PM
Size (KB)  :  376 KB
6.jpg
3/23/2023 3:31:47 PM
Size (KB)  :  483 KB
7.jpg
3/23/2023 3:31:33 PM
Size (KB)  :  236 KB
8.jpg
3/23/2023 3:31:42 PM
Size (KB)  :  325 KB
9.jpg
3/23/2023 3:31:45 PM
Size (KB)  :  391 KB
10.jpg
3/23/2023 3:31:36 PM
Size (KB)  :  416 KB
11.jpg
3/23/2023 3:31:31 PM
Size (KB)  :  237 KB
12.jpg
3/23/2023 3:31:24 PM
Size (KB)  :  206 KB
13.jpg
3/23/2023 3:31:40 PM
Size (KB)  :  394 KB
14.jpg
3/23/2023 3:31:29 PM
Size (KB)  :  227 KB
15.jpg
3/23/2023 3:31:02 PM
Size (KB)  :  303 KB
16.jpg
3/23/2023 3:31:10 PM
Size (KB)  :  332 KB
17.jpg
3/23/2023 3:31:27 PM
Size (KB)  :  229 KB
18.jpg
3/23/2023 3:30:59 PM
Size (KB)  :  262 KB
19.jpg
3/23/2023 3:31:15 PM
Size (KB)  :  277 KB
20.jpg
3/23/2023 3:30:54 PM
Size (KB)  :  422 KB
21.jpg
3/23/2023 3:31:49 PM
Size (KB)  :  341 KB
22.jpg
3/23/2023 3:31:17 PM
Size (KB)  :  293 KB
23.jpg
3/23/2023 3:31:08 PM
Size (KB)  :  216 KB
Pages:     1