อบรมบุคลากร สปป.ลาว บรรยาย “รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา”

 

วันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยบรรยายหัวข้อ “รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา” และ “การเฝ้าระวัง/การสอบสวนโรค” จากนั้นเป็นการ “ถอดบทเรียนการเฝ้าระวังการสอบสวนโรคในพื้นที่” วิทยากรโดย คุณธวัชชัย ล้วนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ตรัง ณ ห้องปกรณ์-นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

 

4.jpg
3/24/2023 1:18:26 PM
Size (KB)  :  342 KB
1.jpg
3/24/2023 1:18:29 PM
Size (KB)  :  369 KB
5.jpg
3/24/2023 1:18:32 PM
Size (KB)  :  243 KB
2.jpg
3/24/2023 1:18:35 PM
Size (KB)  :  343 KB
3.jpg
3/24/2023 1:18:38 PM
Size (KB)  :  284 KB
Pages:     1