SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4

 

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 Categorical data modeling II for multi-categories and ordinal outcomes วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม อาจารย์ประจำภาควิชาชีวสถิติ โดยการเสวนาครั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการสร้างแบบจำลองข้อมูลตามหมวดหมู่ทางสถิติ และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามลำดับที่ถูกต้องเหมาะสม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

12.jpg
3/24/2023 1:33:11 PM
Size (KB)  :  114 KB
5.jpg
3/24/2023 1:33:13 PM
Size (KB)  :  210 KB
7.jpg
3/24/2023 1:33:15 PM
Size (KB)  :  93 KB
11.jpg
3/24/2023 1:33:20 PM
Size (KB)  :  263 KB
2.jpg
3/24/2023 1:33:28 PM
Size (KB)  :  314 KB
3.jpg
3/24/2023 1:33:32 PM
Size (KB)  :  361 KB
1.jpg
3/24/2023 1:33:34 PM
Size (KB)  :  390 KB
4.jpg
3/24/2023 1:33:22 PM
Size (KB)  :  305 KB
6.jpg
3/24/2023 1:33:26 PM
Size (KB)  :  328 KB
8.jpg
3/24/2023 1:33:24 PM
Size (KB)  :  334 KB
9.jpg
3/24/2023 1:33:30 PM
Size (KB)  :  334 KB
10.jpg
3/24/2023 1:33:17 PM
Size (KB)  :  245 KB
Pages:     1