ศึกษาดูงานผู้อบรมหลักสูตร Wellness for Industry รุ่นที่ 1

 

วันที่ 9 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ประจำหลักสูตร นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจร สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry) รุ่นที่ 1
เข้าศึกษาดูงาน และฟังบรรยายด้าน Health Promotion and well-being Program โดยวิทยากรของบริษัท PTT Global Chemical จากนั้นดูงานและฟังบรรยายการตอบโต้ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีในนิคมอุตสาหกรรม โดยวิทยากรของ NPC Safety & Environmental Service จังหวัดระยอง

 

4.jpg
3/24/2023 3:05:22 PM
Size (KB)  :  425 KB
19.jpg
3/24/2023 3:04:52 PM
Size (KB)  :  148 KB
1.jpg
3/24/2023 3:04:47 PM
Size (KB)  :  100 KB
2.jpg
3/24/2023 3:04:54 PM
Size (KB)  :  334 KB
3.jpg
3/24/2023 3:05:50 PM
Size (KB)  :  425 KB
5.jpg
3/24/2023 3:05:29 PM
Size (KB)  :  312 KB
6.jpg
3/24/2023 3:05:17 PM
Size (KB)  :  273 KB
7.jpg
3/24/2023 3:05:20 PM
Size (KB)  :  275 KB
8.jpg
3/24/2023 3:06:03 PM
Size (KB)  :  336 KB
9.jpg
3/24/2023 3:05:58 PM
Size (KB)  :  387 KB
10.jpg
3/24/2023 3:04:45 PM
Size (KB)  :  222 KB
11.jpg
3/24/2023 3:05:24 PM
Size (KB)  :  280 KB
12.jpg
3/24/2023 3:04:58 PM
Size (KB)  :  258 KB
13.jpg
3/24/2023 3:04:29 PM
Size (KB)  :  239 KB
14.jpg
3/24/2023 3:05:00 PM
Size (KB)  :  292 KB
15.jpg
3/24/2023 3:04:56 PM
Size (KB)  :  228 KB
16.jpg
3/24/2023 3:05:31 PM
Size (KB)  :  391 KB
17.jpg
3/24/2023 3:05:45 PM
Size (KB)  :  390 KB
18.jpg
3/24/2023 3:05:48 PM
Size (KB)  :  271 KB
20.jpg
3/24/2023 3:06:13 PM
Size (KB)  :  326 KB
21.jpg
3/24/2023 3:04:50 PM
Size (KB)  :  240 KB
22.jpg
3/24/2023 3:04:27 PM
Size (KB)  :  211 KB
23.jpg
3/24/2023 3:05:26 PM
Size (KB)  :  285 KB
24.jpg
3/24/2023 3:06:00 PM
Size (KB)  :  419 KB
25.jpg
3/24/2023 3:05:07 PM
Size (KB)  :  245 KB
26.jpg
3/24/2023 3:06:15 PM
Size (KB)  :  157 KB
27.jpg
3/24/2023 3:06:06 PM
Size (KB)  :  210 KB
28.jpg
3/24/2023 3:06:11 PM
Size (KB)  :  248 KB
29.jpg
3/24/2023 3:06:09 PM
Size (KB)  :  162 KB
30.jpg
3/24/2023 3:06:08 PM
Size (KB)  :  164 KB
Pages:     1