ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “งานโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8”

 

วันที่ 1 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “งานโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้อ “พฤติกรรมการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยผู้นำเสนอ ประกอบด้วย
1. นางสาวกชกร โพธิ์เย็น
2. นางสาวกรองทอง กลิ่นเดช
3. นางสาวมนทกานต์ ทองกระจ่าง
4. นางสาวปวรรณดา ภักดีศิริวงษ์
โดยมีรศ. ดร. พัชราณี ภวัตกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

7.jpg
4/18/2023 11:04:02 AM
Size (KB)  :  226 KB
3.jpg
4/18/2023 11:03:57 AM
Size (KB)  :  123 KB
5.jpg
4/18/2023 11:03:59 AM
Size (KB)  :  177 KB
1.jpg
4/18/2023 11:04:10 AM
Size (KB)  :  72 KB
2.jpg
4/18/2023 11:04:08 AM
Size (KB)  :  76 KB
4.jpg
4/18/2023 11:04:06 AM
Size (KB)  :  75 KB
8.jpg
4/18/2023 11:04:12 AM
Size (KB)  :  68 KB
Pages:     1