รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย e-Poster งานโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

 

วันที่ 1 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิล โดยผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย e-Poster งานโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้แก่
1. นางสาวธนพร ชมทะเล
2. นางสาวชญานิศ วชิรธนากร
3. นางสาวนรินทร ขันธ์รักษา
4. นายปกรณ์ แซ่อั้ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานประเภท Community Nutrition ในหัวข้อ “การพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลโภชนาการของอาหารริมบาทวิถี” โดยมี รศ. ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
1. นางสาวเปรมฤดี เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวนิภาธร นันที
3. นางสาวกันทรากร แสงแก้ว
4. นายจิตตวัฒน์ ด่านทรงชัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานประเภท Community Nutrition ในหัวข้อ “คุณค่าทางโภชนาการของอาหารริมบาทวิถี” โดยมี รศ. ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
1. นางสาวปริยากร มูลเชื้อ
2. นางสาวภัคจิรา ตันสกุล
3. นางสาวอริสรา ชินเจริญทรัพย์
4. นางสาวณัฏฐนันท์ สุวรรณวนิช
5. นางสาวไพลิน สงวนทรัพย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ผลงานประเภท Community Nutrition ในหัวข้อ “ความรู้และทัศนคติต่ออาหารโพรไบโอติกส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนักศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร” โดยมี Asst. Prof. Dr. Carol Hutchinson เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
1. นางสาวชุติกาญจน วิริยะเสริมสุข
2. นายจิระเดช บุตรโม
3. นางสาวศรัญญา ฉวีสุข
4. นายสิริชาญ รัตนโชติช่วง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานประเภท Clinical Nutrition ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดาร์กช็อกโกแลกผสมสารสกัดรากโสมอินเดีย (Withania somnifera) และการศึกษาประสิทธิผลด้านการนอนหลับในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีปัญหานอนไม่หลับ” โดยมี ผศ. ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

3.jpg
4/18/2023 1:33:34 PM
Size (KB)  :  103 KB
9.jpg
4/18/2023 1:33:37 PM
Size (KB)  :  113 KB
10.jpg
4/18/2023 1:33:41 PM
Size (KB)  :  103 KB
11.jpg
4/18/2023 1:33:39 PM
Size (KB)  :  101 KB
4.jpg
4/18/2023 1:33:44 PM
Size (KB)  :  681 KB
6.jpg
4/18/2023 1:33:47 PM
Size (KB)  :  615 KB
7.jpg
4/18/2023 1:33:53 PM
Size (KB)  :  533 KB
8.jpg
4/18/2023 1:33:55 PM
Size (KB)  :  573 KB
Pages:     1