อบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM)”

 

วันที่ 10 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM)” ภายใต้โครงการบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ นานคงแนบ อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 

ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งบูธเพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของคณะ

 

 

1.jpg
5/9/2023 11:15:18 AM
Size (KB)  :  132 KB
2.jpg
5/9/2023 11:14:58 AM
Size (KB)  :  295 KB
10.jpg
5/9/2023 11:15:00 AM
Size (KB)  :  363 KB
9.jpg
5/9/2023 11:15:05 AM
Size (KB)  :  310 KB
3.jpg
5/9/2023 11:15:13 AM
Size (KB)  :  140 KB
4.jpg
5/9/2023 11:15:02 AM
Size (KB)  :  334 KB
5.jpg
5/9/2023 11:15:15 AM
Size (KB)  :  309 KB
6.jpg
5/9/2023 11:15:09 AM
Size (KB)  :  299 KB
8.jpg
5/9/2023 11:15:07 AM
Size (KB)  :  345 KB
7.jpg
5/9/2023 11:15:11 AM
Size (KB)  :  246 KB
Pages:     1