รับมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่เป็น Mahidol University’s Top 1% Researchers ประจำปี พ.ศ.2566

 

วันที่ 12 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่เป็น Mahidol University’s Top 1% Researchers ประจำปี พ.ศ.2566 จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7/2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การมอบเกียรติบัตรฯ นี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ และเป็นต้นแบบนักวิจัยที่ดี

 

ขอบคุณภาพข่าว :

สื่อสารองค์กร ม.มหิดล

 

 

1.jpg
5/9/2023 2:48:13 PM
Size (KB)  :  256 KB
4.jpg
5/9/2023 2:48:15 PM
Size (KB)  :  444 KB
3.jpg
5/9/2023 2:48:17 PM
Size (KB)  :  187 KB
5.jpg
5/9/2023 2:48:24 PM
Size (KB)  :  519 KB
6.jpg
5/9/2023 2:48:19 PM
Size (KB)  :  160 KB
Pages:     1