งาน "40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้ง สู่งานครบรอบ 7 ปี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)”

 

 

วันที่ 19 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมงาน "40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้ง สู่งานครบรอบ 7 ปี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ให้การต้อนรับ ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาพิเศษ และการออกบูธและผลงานและนวัตกรรมเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย อาจารย์ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น พร้อมแนะนำ หน่วยตรวจวิเคราะห์และวิจัยคุณภาพอาหารและโภชนาการ ที่คณะเปิดให้บริการวิชาการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมบูธ

 

 

3.jpg
5/11/2023 3:06:01 PM
Size (KB)  :  313 KB
2.jpg
5/11/2023 3:06:04 PM
Size (KB)  :  256 KB
1.jpg
5/11/2023 3:06:07 PM
Size (KB)  :  114 KB
Pages:     1