อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0" ประจำปี 2566

 

 

วันที่ 20 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0" ประจำปี 2566 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมทีม Facilitators จากคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่หลักสูตร และบุคลากรผู้สนใจ เข้ารวมรับฟังการอบรมฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อบรมได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ในการจัดทำเอกสาร GAP Analysis Criteria AUN-QA Version 4.0 และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในส่วนงาน (Tier 1) ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

9.jpg
5/11/2023 3:45:24 PM
Size (KB)  :  309 KB
28.jpg
5/11/2023 3:45:28 PM
Size (KB)  :  288 KB
12.jpg
5/11/2023 3:45:31 PM
Size (KB)  :  258 KB
1.jpg
5/11/2023 3:46:20 PM
Size (KB)  :  406 KB
2.jpg
5/11/2023 3:46:08 PM
Size (KB)  :  416 KB
3.jpg
5/11/2023 3:46:26 PM
Size (KB)  :  366 KB
4.jpg
5/11/2023 3:45:54 PM
Size (KB)  :  434 KB
5.jpg
5/11/2023 3:46:39 PM
Size (KB)  :  287 KB
6.jpg
5/11/2023 3:46:33 PM
Size (KB)  :  369 KB
7.jpg
5/11/2023 3:45:42 PM
Size (KB)  :  249 KB
8.jpg
5/11/2023 3:46:13 PM
Size (KB)  :  394 KB
10.jpg
5/11/2023 3:46:36 PM
Size (KB)  :  328 KB
11.jpg
5/11/2023 3:46:46 PM
Size (KB)  :  441 KB
13.jpg
5/11/2023 3:45:46 PM
Size (KB)  :  419 KB
14.jpg
5/11/2023 3:46:16 PM
Size (KB)  :  348 KB
15.jpg
5/11/2023 3:46:54 PM
Size (KB)  :  203 KB
16.jpg
5/11/2023 3:46:58 PM
Size (KB)  :  400 KB
17.jpg
5/11/2023 3:47:04 PM
Size (KB)  :  312 KB
18.jpg
5/11/2023 3:45:52 PM
Size (KB)  :  379 KB
19.jpg
5/11/2023 3:47:02 PM
Size (KB)  :  470 KB
20.jpg
5/11/2023 3:47:06 PM
Size (KB)  :  387 KB
21.jpg
5/11/2023 3:45:37 PM
Size (KB)  :  104 KB
22.jpg
5/11/2023 3:50:37 PM
Size (KB)  :  133 KB
23.jpg
5/11/2023 3:46:22 PM
Size (KB)  :  450 KB
24.jpg
5/11/2023 3:47:16 PM
Size (KB)  :  374 KB
25.jpg
5/11/2023 3:47:00 PM
Size (KB)  :  331 KB
26.jpg
5/11/2023 3:45:56 PM
Size (KB)  :  425 KB
27.jpg
5/11/2023 3:45:48 PM
Size (KB)  :  440 KB
29.jpg
5/11/2023 3:45:59 PM
Size (KB)  :  396 KB
30.jpg
5/11/2023 3:46:56 PM
Size (KB)  :  291 KB
31.jpg
5/11/2023 3:45:39 PM
Size (KB)  :  127 KB
32.jpg
5/11/2023 3:46:06 PM
Size (KB)  :  379 KB
33.jpg
5/11/2023 3:46:04 PM
Size (KB)  :  416 KB
34.jpg
5/11/2023 3:46:18 PM
Size (KB)  :  413 KB
35.jpg
5/11/2023 3:45:35 PM
Size (KB)  :  281 KB
36.jpg
5/11/2023 3:47:10 PM
Size (KB)  :  153 KB
37.jpg
5/11/2023 3:46:11 PM
Size (KB)  :  414 KB
38.jpg
5/11/2023 3:45:33 PM
Size (KB)  :  157 KB
39.jpg
5/11/2023 3:46:01 PM
Size (KB)  :  380 KB
40.jpg
5/11/2023 3:47:12 PM
Size (KB)  :  161 KB
41.jpg
5/11/2023 3:46:49 PM
Size (KB)  :  368 KB
42.jpg
5/11/2023 3:46:51 PM
Size (KB)  :  304 KB
43.jpg
5/11/2023 3:46:24 PM
Size (KB)  :  408 KB
44.jpg
5/11/2023 3:46:31 PM
Size (KB)  :  352 KB
45.jpg
5/11/2023 3:47:08 PM
Size (KB)  :  496 KB
46.jpg
5/11/2023 3:46:43 PM
Size (KB)  :  408 KB
47.jpg
5/11/2023 3:46:28 PM
Size (KB)  :  369 KB
48.jpg
5/11/2023 3:45:44 PM
Size (KB)  :  318 KB
49.jpg
5/11/2023 3:45:50 PM
Size (KB)  :  444 KB
Pages:     1