สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

วันที่ 22 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กล่าวต้อนรับนักเรียน โดยมี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับพร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ ทั้ง 4 หลักสูตร
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- FS สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
- CH สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- EH สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
- ND สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- OH สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

 

ขอบคุณภาพข่าว :
คณะทำงานสอบสัมภาษณ์ TCAS

 

 

1.jpg
5/15/2023 3:36:44 PM
Size (KB)  :  124 KB
3.jpg
5/15/2023 3:36:57 PM
Size (KB)  :  229 KB
2.jpg
5/15/2023 3:36:52 PM
Size (KB)  :  282 KB
54.jpg
5/15/2023 3:36:55 PM
Size (KB)  :  108 KB
4.jpg
5/15/2023 3:37:52 PM
Size (KB)  :  219 KB
5.jpg
5/15/2023 3:38:41 PM
Size (KB)  :  50 KB
6.jpg
5/15/2023 3:39:48 PM
Size (KB)  :  61 KB
7.jpg
5/15/2023 3:38:32 PM
Size (KB)  :  39 KB
8.jpg
5/15/2023 3:36:59 PM
Size (KB)  :  211 KB
9.jpg
5/15/2023 3:37:50 PM
Size (KB)  :  212 KB
10.jpg
5/15/2023 3:38:46 PM
Size (KB)  :  47 KB
11.jpg
5/15/2023 3:39:21 PM
Size (KB)  :  194 KB
12.jpg
5/15/2023 3:38:59 PM
Size (KB)  :  151 KB
13.jpg
5/15/2023 3:38:26 PM
Size (KB)  :  36 KB
14.jpg
5/15/2023 3:39:09 PM
Size (KB)  :  48 KB
15.jpg
5/15/2023 3:38:51 PM
Size (KB)  :  52 KB
16.jpg
5/15/2023 3:38:15 PM
Size (KB)  :  40 KB
17.jpg
5/15/2023 3:39:15 PM
Size (KB)  :  95 KB
18.jpg
5/15/2023 3:38:23 PM
Size (KB)  :  38 KB
19.jpg
5/15/2023 3:39:35 PM
Size (KB)  :  108 KB
20.jpg
5/15/2023 3:39:26 PM
Size (KB)  :  140 KB
21.jpg
5/15/2023 3:39:45 PM
Size (KB)  :  139 KB
22.jpg
5/15/2023 3:37:01 PM
Size (KB)  :  215 KB
23.jpg
5/15/2023 3:39:19 PM
Size (KB)  :  68 KB
24.jpg
5/15/2023 3:38:21 PM
Size (KB)  :  36 KB
25.jpg
5/15/2023 3:39:17 PM
Size (KB)  :  70 KB
26.jpg
5/15/2023 3:38:34 PM
Size (KB)  :  40 KB
27.jpg
5/15/2023 3:38:10 PM
Size (KB)  :  228 KB
28.jpg
5/15/2023 3:37:55 PM
Size (KB)  :  156 KB
29.jpg
5/15/2023 3:38:18 PM
Size (KB)  :  35 KB
30.jpg
5/15/2023 3:39:51 PM
Size (KB)  :  22 KB
31.jpg
5/15/2023 3:39:43 PM
Size (KB)  :  157 KB
32.jpg
5/15/2023 3:36:47 PM
Size (KB)  :  137 KB
33.jpg
5/15/2023 3:39:33 PM
Size (KB)  :  73 KB
34.jpg
5/15/2023 3:38:49 PM
Size (KB)  :  49 KB
35.jpg
5/15/2023 3:38:37 PM
Size (KB)  :  35 KB
36.jpg
5/15/2023 3:39:11 PM
Size (KB)  :  22 KB
37.jpg
5/15/2023 3:38:39 PM
Size (KB)  :  31 KB
38.jpg
5/15/2023 3:39:05 PM
Size (KB)  :  40 KB
39.jpg
5/15/2023 3:39:13 PM
Size (KB)  :  70 KB
40.jpg
5/15/2023 3:39:04 PM
Size (KB)  :  36 KB
41.jpg
5/15/2023 3:39:01 PM
Size (KB)  :  32 KB
42.jpg
5/15/2023 3:38:53 PM
Size (KB)  :  80 KB
43.jpg
5/15/2023 3:38:44 PM
Size (KB)  :  22 KB
44.jpg
5/15/2023 3:39:41 PM
Size (KB)  :  51 KB
45.jpg
5/15/2023 3:39:27 PM
Size (KB)  :  141 KB
46.jpg
5/15/2023 3:39:07 PM
Size (KB)  :  125 KB
47.jpg
5/15/2023 3:39:53 PM
Size (KB)  :  27 KB
48.jpg
5/15/2023 3:38:56 PM
Size (KB)  :  66 KB
49.jpg
5/15/2023 3:39:38 PM
Size (KB)  :  52 KB
50.jpg
5/15/2023 3:39:24 PM
Size (KB)  :  154 KB
51.jpg
5/15/2023 3:38:13 PM
Size (KB)  :  216 KB
52.jpg
5/15/2023 3:39:46 PM
Size (KB)  :  130 KB
53.jpg
5/15/2023 3:38:58 PM
Size (KB)  :  140 KB
Pages:     1