ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำหลักสูตร Ph.D. (Wellness Leadership) (International Programme) ครั้งที่ 1/2566

 

วันที่ 25 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร/รองคณบดีฯ จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำหลักสูตร Ph.D. (Wellness Leadership) (International Programme) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประชุมหารือการจัดทำหลักสูตร Ph.D. (Wellness Leadership) (International Programme) โดยจะร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นผู้นำการจัดการความสุขสมบูรณ์แบบองค์รวม ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เช่น ทางด้านดนตรี ด้านกายภาพบำบัด และการจัดการ เพื่อประยุกต์ในการเรียนการสอนและการวิจัยในด้านความสุขสมบูรณ์แบบองค์รวม โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนและการวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบ Cisco Webex Meetings

 

 

 

4.jpg
5/16/2023 9:37:58 AM
Size (KB)  :  76 KB
12.jpg
5/16/2023 9:38:02 AM
Size (KB)  :  108 KB
1.jpg
5/16/2023 9:38:38 AM
Size (KB)  :  76 KB
2.jpg
5/16/2023 9:38:32 AM
Size (KB)  :  75 KB
3.jpg
5/16/2023 9:38:40 AM
Size (KB)  :  82 KB
5.jpg
5/16/2023 9:38:37 AM
Size (KB)  :  120 KB
6.jpg
5/16/2023 9:38:25 AM
Size (KB)  :  107 KB
7.jpg
5/16/2023 9:38:44 AM
Size (KB)  :  104 KB
8.jpg
5/16/2023 9:38:42 AM
Size (KB)  :  169 KB
9.jpg
5/16/2023 9:38:28 AM
Size (KB)  :  95 KB
10.jpg
5/16/2023 9:38:30 AM
Size (KB)  :  66 KB
11.jpg
5/16/2023 9:38:34 AM
Size (KB)  :  78 KB
Pages:     1