โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บุคลากรสายสนับสนุน ที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการ และติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำผลงาน แบบ พม. โดยมี คุณวิไล กลัดพรหม เลขานุการคณะ คุณธัญญารัตน์ สุนทร รักษาการหัวหน้างานการศึกษา และคุณนภาพร ม่วงสกุล อดีตผู้ช่วยคณบดี ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

11.jpg
5/16/2023 10:35:49 AM
Size (KB)  :  785 KB
1.jpg
5/16/2023 10:35:08 AM
Size (KB)  :  306 KB
3.jpg
5/16/2023 10:35:06 AM
Size (KB)  :  364 KB
4.jpg
5/16/2023 10:35:42 AM
Size (KB)  :  341 KB
5.jpg
5/16/2023 10:35:29 AM
Size (KB)  :  410 KB
6.jpg
5/16/2023 10:35:04 AM
Size (KB)  :  65 KB
7.jpg
5/16/2023 10:35:32 AM
Size (KB)  :  433 KB
8.jpg
5/16/2023 10:35:33 AM
Size (KB)  :  212 KB
9.jpg
5/16/2023 10:35:15 AM
Size (KB)  :  420 KB
10.jpg
5/16/2023 10:35:38 AM
Size (KB)  :  365 KB
12.jpg
5/16/2023 10:35:45 AM
Size (KB)  :  437 KB
13.jpg
5/16/2023 10:35:13 AM
Size (KB)  :  420 KB
14.jpg
5/16/2023 10:35:28 AM
Size (KB)  :  444 KB
2.jpg
5/16/2023 10:35:40 AM
Size (KB)  :  459 KB
15.jpg
5/16/2023 10:35:22 AM
Size (KB)  :  412 KB
16.jpg
5/16/2023 10:35:35 AM
Size (KB)  :  477 KB
17.jpg
5/16/2023 10:35:25 AM
Size (KB)  :  374 KB
18.jpg
5/16/2023 10:35:20 AM
Size (KB)  :  324 KB
19.jpg
5/16/2023 10:35:17 AM
Size (KB)  :  385 KB
20.jpg
5/16/2023 10:35:47 AM
Size (KB)  :  196 KB
21.jpg
5/16/2023 10:35:11 AM
Size (KB)  :  450 KB
Pages:     1