จัดอบรม “การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม”

 

วันที่ 3 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเรื่อง “การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร และบรรยายร่วมกับ อาจารย์ ดร.สายศรัทธา นุ่มนวล อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 54 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งบูธเพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของคณะ

 

 

10.jpg
4/18/2023 1:53:07 PM
Size (KB)  :  318 KB
16.jpg
4/18/2023 1:49:55 PM
Size (KB)  :  69 KB
1.jpg
4/18/2023 1:52:54 PM
Size (KB)  :  367 KB
6.jpg
4/18/2023 1:52:39 PM
Size (KB)  :  308 KB
2.jpg
4/18/2023 1:49:57 PM
Size (KB)  :  342 KB
12.jpg
4/18/2023 1:52:41 PM
Size (KB)  :  361 KB
3.jpg
4/18/2023 1:52:48 PM
Size (KB)  :  317 KB
5.jpg
4/18/2023 1:52:50 PM
Size (KB)  :  343 KB
13.jpg
4/18/2023 1:52:43 PM
Size (KB)  :  313 KB
14.jpg
4/18/2023 1:52:52 PM
Size (KB)  :  365 KB
9.jpg
4/18/2023 1:52:45 PM
Size (KB)  :  190 KB
15.jpg
4/18/2023 1:52:56 PM
Size (KB)  :  386 KB
4.jpg
4/18/2023 1:53:02 PM
Size (KB)  :  301 KB
7.jpg
4/18/2023 1:52:58 PM
Size (KB)  :  466 KB
8.jpg
4/18/2023 1:53:04 PM
Size (KB)  :  373 KB
11.jpg
4/18/2023 1:53:00 PM
Size (KB)  :  334 KB
Pages:     1