หารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิชาการ วิจัย ร่วมกับ Postgraduate School Airlangga University

 

 

วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงรัตน์ อินทร เป็นผู้แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Postgraduate School Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเดินทางมาเพื่อประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิชาการ วิจัย และการประชุมวิชาการ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย มีรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ การประชุมหารือดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

On April 5, 2023, Mahidol University, Faculty of Public Health (MUPH), represented by Assoc. Prof. Dr. Duangrat Inthorn, Deputy Dean for Research, welcomed delegates from Postgraduate School Airlangga University (AU) at the Surin Osathanugrah Room for a meeting entitled, "Discussion and Collaboration between Postgraduate School Airlangga University and Mahidol University, Faculty of Public Health". The meeting allowed the opportunity to discuss potential collaborative activities including guest lectures, international conferences, summer school, non-degree training, and double degrees. The floor was opened for questions from AU, concluding with next-step follow-up communications.

 

 

 

4.jpg
4/21/2023 3:49:21 PM
Size (KB)  :  121 KB
1.jpg
4/21/2023 3:49:26 PM
Size (KB)  :  219 KB
3.jpg
4/21/2023 3:49:23 PM
Size (KB)  :  486 KB
9.jpg
4/21/2023 3:49:30 PM
Size (KB)  :  466 KB
12.jpg
4/21/2023 3:49:28 PM
Size (KB)  :  383 KB
6.jpg
4/21/2023 3:49:32 PM
Size (KB)  :  381 KB
14.jpg
4/21/2023 3:49:43 PM
Size (KB)  :  387 KB
11.jpg
4/21/2023 3:49:37 PM
Size (KB)  :  306 KB
13.jpg
4/21/2023 3:49:46 PM
Size (KB)  :  233 KB
5.jpg
4/21/2023 3:49:54 PM
Size (KB)  :  218 KB
2.jpg
4/21/2023 3:49:59 PM
Size (KB)  :  467 KB
7.jpg
4/21/2023 3:49:52 PM
Size (KB)  :  318 KB
8.jpg
4/21/2023 3:50:03 PM
Size (KB)  :  302 KB
Pages:     1