พิธีปิดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565

 

วันที่ 7 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวขอบคุณผู้นำชุมชนในการเอื้อเฟื้อสถานที่และให้ความร่วมมือในการฝึกภาคสนามเป็นอย่างดี พร้อมรับฟังการเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา

 

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม ผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามฯ สรุปผลกระบวนการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ โดยมีคณาจารย์สนับสนุนวิชาการ สำนักงานเขตราชเทวี หน่วยพยาบาลบริการชุมชน โรงพยาบาลรามาธิบดี และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีปิดพร้อมรับวุฒิบัตร ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1.jpg
4/25/2023 9:21:23 AM
Size (KB)  :  155 KB
2.jpg
4/25/2023 9:21:31 AM
Size (KB)  :  123 KB
3.jpg
4/25/2023 9:21:43 AM
Size (KB)  :  177 KB
4.jpg
4/25/2023 9:21:48 AM
Size (KB)  :  158 KB
5.jpg
4/25/2023 9:21:50 AM
Size (KB)  :  153 KB
6.jpg
4/25/2023 9:21:46 AM
Size (KB)  :  163 KB
7.jpg
4/25/2023 9:21:45 AM
Size (KB)  :  154 KB
8.jpg
4/25/2023 9:21:41 AM
Size (KB)  :  151 KB
9.jpg
4/25/2023 9:21:32 AM
Size (KB)  :  163 KB
10.jpg
4/25/2023 9:21:29 AM
Size (KB)  :  173 KB
11.jpg
4/25/2023 9:21:34 AM
Size (KB)  :  123 KB
12.jpg
4/25/2023 9:21:59 AM
Size (KB)  :  212 KB
13.jpg
4/25/2023 9:21:54 AM
Size (KB)  :  207 KB
14.jpg
4/25/2023 9:28:02 AM
Size (KB)  :  231 KB
15.jpg
4/25/2023 9:27:56 AM
Size (KB)  :  240 KB
16.jpg
4/25/2023 9:21:36 AM
Size (KB)  :  153 KB
17.jpg
4/25/2023 9:28:52 AM
Size (KB)  :  272 KB
18.jpg
4/25/2023 9:28:49 AM
Size (KB)  :  260 KB
19.jpg
4/25/2023 9:28:43 AM
Size (KB)  :  218 KB
20.jpg
4/25/2023 9:28:50 AM
Size (KB)  :  222 KB
21.jpg
4/25/2023 9:28:45 AM
Size (KB)  :  237 KB
22.jpg
4/25/2023 9:21:24 AM
Size (KB)  :  219 KB
23.jpg
4/25/2023 9:27:54 AM
Size (KB)  :  220 KB
24.jpg
4/25/2023 9:21:38 AM
Size (KB)  :  206 KB
25.jpg
4/25/2023 9:28:47 AM
Size (KB)  :  220 KB
26.jpg
4/25/2023 9:28:00 AM
Size (KB)  :  227 KB
27.jpg
4/25/2023 9:27:52 AM
Size (KB)  :  232 KB
28.jpg
4/25/2023 9:28:40 AM
Size (KB)  :  232 KB
29.jpg
4/25/2023 9:27:50 AM
Size (KB)  :  220 KB
30.jpg
4/25/2023 9:21:56 AM
Size (KB)  :  196 KB
31.jpg
4/25/2023 9:28:08 AM
Size (KB)  :  311 KB
32.jpg
4/25/2023 9:28:42 AM
Size (KB)  :  231 KB
33.jpg
4/25/2023 9:21:39 AM
Size (KB)  :  247 KB
34.jpg
4/25/2023 9:21:52 AM
Size (KB)  :  330 KB
35.jpg
4/25/2023 9:28:38 AM
Size (KB)  :  235 KB
36.jpg
4/25/2023 9:28:06 AM
Size (KB)  :  206 KB
37.jpg
4/25/2023 9:28:54 AM
Size (KB)  :  230 KB
38.jpg
4/25/2023 9:28:04 AM
Size (KB)  :  199 KB
39.jpg
4/25/2023 9:28:10 AM
Size (KB)  :  216 KB
Pages:     1