พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ “International Student Exchange Program Health & Cultural Immersion 2023”

 

 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ “International Student Exchange Program Health & Cultural Immersion 2023” ณ Institute of Technology and Health Bali ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8 – 21 พฤษภาคม 2566 ได้แก่

1. นางสาวศศินิภา อยู่หาญ ระดับปริญญาตรี

2. นางสาวอาทิตยา ปลอดห่วง ระดับปริญญาตรี ภาควิชาโภชนวิทยา

3. นายวีรพล อุไรกิจ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

4.นางสาววิทิตา วีรวิทยา ระดับปริญญาโท ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

On May 2, 2023, Mahidol University, Faculty of Public Health (MUPH), represented by Asst. Prof. Dr. Chaiyanun Tangtong, Deputy Dean for Education Administration, alongside members of the administrative team and heads of departments, organized and attended an orientation ceremony for students participating in the “International Student Exchange Program Health & Cultural Immersion 2023,” taking place at the Institute of Technology and Health Bali, Indonesia, from 8 – 21 May 2023. The students are as follows:

1. Miss Sasinipa Yuhan, Bachelor's degree

2. Miss Arethittaya Plodhuang, Bachelor's degree, Department of Nutrition

3. Mr. Veerapon Uraikit, Bachelor's degree, Department of Environmental Health Sciences

4. Miss Witita Weerawitaya, Master's degree, Department of Public Health Nursing

The orientation took place at the Surin Osathanukrah room, 2nd floor, Satharanasukwisit building, MUPH.

 

 

 

 

 

 

 

5.jpg
5/26/2023 11:04:35 AM
Size (KB)  :  328 KB
1.jpg
5/26/2023 11:05:07 AM
Size (KB)  :  407 KB
9.jpg
5/26/2023 11:04:39 AM
Size (KB)  :  270 KB
11.jpg
5/26/2023 11:04:41 AM
Size (KB)  :  323 KB
16.jpg
5/26/2023 11:04:43 AM
Size (KB)  :  299 KB
2.jpg
5/26/2023 11:05:08 AM
Size (KB)  :  424 KB
3.jpg
5/26/2023 11:05:00 AM
Size (KB)  :  401 KB
4.jpg
5/26/2023 11:04:37 AM
Size (KB)  :  454 KB
12.jpg
5/26/2023 11:04:45 AM
Size (KB)  :  262 KB
6.jpg
5/26/2023 11:04:54 AM
Size (KB)  :  261 KB
7.jpg
5/26/2023 11:04:58 AM
Size (KB)  :  266 KB
8.jpg
5/26/2023 11:04:49 AM
Size (KB)  :  312 KB
10.jpg
5/26/2023 11:04:47 AM
Size (KB)  :  361 KB
13.jpg
5/26/2023 11:04:51 AM
Size (KB)  :  245 KB
14.jpg
5/26/2023 11:05:04 AM
Size (KB)  :  339 KB
15.jpg
5/26/2023 11:05:03 AM
Size (KB)  :  444 KB
Pages:     1