โครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566

 

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการสัมมนาฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวัน 8 – 9 พฤษภาคม 2566 โดยมี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะอนุกรรมการหลักสูตรสาขา เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ภายในโครงการสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษ “นโยบายการดำเนินงาน และทิศทางในอนาคตของบัณฑิตวิทยาลัย” จากนั้น เป็นการปาฐกถาพิเศษ “Public Health Professional Education: Future Direction and Ways to Achieve the Goal” วิทยากรโดย Assoc. Prof. Don Eliseo Lucero-Prisno III, Faculty of Management and Development Studies University of the Philippines, Open University, Los Banos Laguna, Philippines และกิจกรรมการระดมสมอง ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรฯ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

 

 

 

 

1.jpg
5/30/2023 11:03:36 AM
Size (KB)  :  337 KB
2.jpg
5/30/2023 11:03:50 AM
Size (KB)  :  373 KB
3.jpg
5/30/2023 11:03:44 AM
Size (KB)  :  325 KB
5.jpg
5/30/2023 11:03:38 AM
Size (KB)  :  175 KB
7.jpg
5/30/2023 11:03:39 AM
Size (KB)  :  170 KB
8.jpg
5/30/2023 11:04:01 AM
Size (KB)  :  374 KB
9.jpg
5/30/2023 11:04:20 AM
Size (KB)  :  281 KB
22.jpg
5/30/2023 11:04:17 AM
Size (KB)  :  268 KB
10.jpg
5/30/2023 11:04:03 AM
Size (KB)  :  350 KB
11.jpg
5/30/2023 11:03:41 AM
Size (KB)  :  188 KB
12.jpg
5/30/2023 11:04:13 AM
Size (KB)  :  261 KB
13.jpg
5/30/2023 11:04:15 AM
Size (KB)  :  346 KB
14.jpg
5/30/2023 11:04:05 AM
Size (KB)  :  401 KB
15.jpg
5/30/2023 11:04:09 AM
Size (KB)  :  386 KB
16.jpg
5/30/2023 11:03:58 AM
Size (KB)  :  413 KB
17.jpg
5/30/2023 11:04:07 AM
Size (KB)  :  339 KB
18.jpg
5/30/2023 11:04:22 AM
Size (KB)  :  372 KB
19.jpg
5/30/2023 11:04:25 AM
Size (KB)  :  337 KB
24.jpg
5/30/2023 11:03:43 AM
Size (KB)  :  330 KB
21.jpg
5/30/2023 11:04:18 AM
Size (KB)  :  155 KB
23.jpg
5/30/2023 11:03:46 AM
Size (KB)  :  363 KB
20.jpg
5/30/2023 11:04:10 AM
Size (KB)  :  328 KB
Pages:     1