นักศึกษาแลกเปลี่ยน เดินทางไปศึกษาดูงานฟาร์มในชุมชน

 

 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาระบาดวิทยา พานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The Centre for Tropical Medicine & Global Health, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford เดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมร่วมเก็บข้อมูลในพื้นที่สำหรับโครงการวิจัย One Health Drivers of Antibacterial Resistance in Thailand ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมลงพื้นในการศึกษาดูงานฟาร์มของชาวบ้านในชุมชน และ ณ เกษมชัยฟาร์ม จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

17.jpg
5/31/2023 9:21:24 AM
Size (KB)  :  115 KB
1.jpg
5/31/2023 9:21:54 AM
Size (KB)  :  334 KB
2.jpg
5/31/2023 9:21:51 AM
Size (KB)  :  339 KB
16.jpg
5/31/2023 9:21:58 AM
Size (KB)  :  318 KB
3.jpg
5/31/2023 9:21:56 AM
Size (KB)  :  428 KB
4.jpg
5/31/2023 9:22:17 AM
Size (KB)  :  636 KB
5.jpg
5/31/2023 9:21:44 AM
Size (KB)  :  244 KB
6.jpg
5/31/2023 9:21:30 AM
Size (KB)  :  179 KB
7.jpg
5/31/2023 9:22:15 AM
Size (KB)  :  318 KB
8.jpg
5/31/2023 9:21:48 AM
Size (KB)  :  278 KB
9.jpg
5/31/2023 9:22:00 AM
Size (KB)  :  529 KB
10.jpg
5/31/2023 9:21:46 AM
Size (KB)  :  172 KB
11.jpg
5/31/2023 9:21:29 AM
Size (KB)  :  214 KB
12.jpg
5/31/2023 9:22:08 AM
Size (KB)  :  478 KB
13.jpg
5/31/2023 9:22:02 AM
Size (KB)  :  761 KB
14.jpg
5/31/2023 9:22:09 AM
Size (KB)  :  262 KB
15.jpg
5/31/2023 9:22:13 AM
Size (KB)  :  254 KB
18.jpg
5/31/2023 9:21:32 AM
Size (KB)  :  261 KB
19.jpg
5/31/2023 9:22:11 AM
Size (KB)  :  418 KB
Pages:     1