โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “มุ่งคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ”

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “มุ่งคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ” ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในโครงการฯ มีการยายพิเศษ หัวข้อ “How to Be More Creative: the Systematic Methods” วิทยากรโดย อาจารย์จตุพร ตังคธัช โดยมี MU-Talents และบุคลากรสายวิชาการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

13.jpg
5/31/2023 10:22:59 AM
Size (KB)  :  131 KB
17.jpg
5/31/2023 10:23:01 AM
Size (KB)  :  110 KB
9.jpg
5/31/2023 10:23:03 AM
Size (KB)  :  132 KB
3.jpg
5/31/2023 10:23:07 AM
Size (KB)  :  158 KB
1.jpg
5/31/2023 10:23:21 AM
Size (KB)  :  259 KB
2.jpg
5/31/2023 10:23:17 AM
Size (KB)  :  184 KB
4.jpg
5/31/2023 10:23:23 AM
Size (KB)  :  148 KB
5.jpg
5/31/2023 10:23:19 AM
Size (KB)  :  203 KB
6.jpg
5/31/2023 10:23:09 AM
Size (KB)  :  168 KB
7.jpg
5/31/2023 10:23:13 AM
Size (KB)  :  212 KB
8.jpg
5/31/2023 10:23:11 AM
Size (KB)  :  218 KB
10.jpg
5/31/2023 10:23:29 AM
Size (KB)  :  167 KB
11.jpg
5/31/2023 10:23:27 AM
Size (KB)  :  195 KB
14.jpg
5/31/2023 10:23:25 AM
Size (KB)  :  96 KB
15.jpg
5/31/2023 10:23:05 AM
Size (KB)  :  213 KB
16.jpg
5/31/2023 10:23:15 AM
Size (KB)  :  210 KB
12.jpg
5/31/2023 10:23:31 AM
Size (KB)  :  212 KB
Pages:     1