ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านโภชนวิทยา

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา และคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านโภชนวิทยา กับผู้บริหาร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ควบคู่กับการเสริมสร้าง entrepreneurship ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ จังหวัดนนทบุรี

 

 

6.jpg
5/31/2023 10:56:41 AM
Size (KB)  :  137 KB
7.jpg
5/31/2023 10:56:48 AM
Size (KB)  :  116 KB
5.jpg
5/31/2023 10:56:43 AM
Size (KB)  :  253 KB
4.jpg
5/31/2023 10:56:45 AM
Size (KB)  :  250 KB
1.jpg
5/31/2023 10:56:51 AM
Size (KB)  :  114 KB
2.jpg
5/31/2023 10:56:54 AM
Size (KB)  :  149 KB
3.jpg
5/31/2023 10:56:49 AM
Size (KB)  :  164 KB
Pages:     1