โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย : การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ” รุ่นที่ 11

 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม พร้อมเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย : การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ” รุ่นที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีบุคลากรด้านอาชีวอนามัย ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 83 คน

 

 

11.jpg
5/31/2023 11:06:29 AM
Size (KB)  :  117 KB
15.jpg
5/31/2023 11:05:40 AM
Size (KB)  :  220 KB
7.jpg
5/31/2023 11:05:38 AM
Size (KB)  :  180 KB
2.jpg
5/31/2023 11:05:59 AM
Size (KB)  :  416 KB
3.jpg
5/31/2023 11:05:50 AM
Size (KB)  :  360 KB
1.jpg
5/31/2023 11:05:42 AM
Size (KB)  :  242 KB
4.jpg
5/31/2023 11:05:51 AM
Size (KB)  :  337 KB
5.jpg
5/31/2023 11:05:44 AM
Size (KB)  :  429 KB
6.jpg
5/31/2023 11:05:46 AM
Size (KB)  :  258 KB
8.jpg
5/31/2023 11:06:16 AM
Size (KB)  :  109 KB
9.jpg
5/31/2023 11:06:09 AM
Size (KB)  :  125 KB
10.jpg
5/31/2023 11:06:02 AM
Size (KB)  :  123 KB
12.jpg
5/31/2023 11:05:53 AM
Size (KB)  :  317 KB
13.jpg
5/31/2023 11:06:27 AM
Size (KB)  :  119 KB
14.jpg
5/31/2023 11:06:07 AM
Size (KB)  :  109 KB
16.jpg
5/31/2023 11:06:04 AM
Size (KB)  :  124 KB
17.jpg
5/31/2023 11:05:36 AM
Size (KB)  :  115 KB
Pages:     1