พิธีเปิดโครงการ "Community Health & Diseases in Thailand, Field Experience 2023

 

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ Professor Dr.James Conway, Associate Director for Health Sciences พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทางด้านการแพทย์ จาก University of Wisconsin - Madison (UW) ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 13 คน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมโครงการ "Community Health & Diseases in Thailand, Field Experience 2023 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการสาธารณสุขในประเทศไทย ณ หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร การใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย และลงพื้นที่เพื่อศึกษาในชุมชน ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

จากนั้นเป็นการแนะนำโปรแกรมการอบรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และการบรรยายพิเศษ “Health System and Health Determinants” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ “The Sensation of Thai Taste: Basic Authentic Thai Cuisine” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา และการศึกษาดูงาน “Research and develop pharmaceutical products and medical supplies to the need and necessity of the Thai society, COVID – 19 Vaccine” และ “Pharmaceutical products and medical supplies” วิทยากรโดย ทีมผู้แทนขององค์การเภสัชกรรม ณ องค์การเภสัชกรรม (GPO)

 

-------------------------------

 

On 22 May 2023, from 08:30 hrs - 09:00 hrs, Mahidol University, Faculty of Public Health (MUPH), represented by Assoc. Prof. Dr. Sarawut Thepanondh, Dean, alongside students and administrative members, gathered in Surin Osathanugrah meeting room with staff and students from the University of Wisconsin-Madison (UW), USA, represented by Prof. Dr.James Conway, Associate Director for Health Sciences, UW. The occasion marked the official start of the exchange program entitled, "Community Health & Diseases in Thailand, Field Experience 2023." This program will give the students an opportunity to spend the next two weeks in Bangkok and Kanchanaburi province and partake in activities to enhance their understanding of public health in Thailand in both urban and rural settings. Through guided cultural excursions, the students will develop critical insights in global health by comparing the American and Thai public health systems. This year's theme will focus on the one health approach on health prevention and promotion.

 

 

 

1.jpg
6/1/2023 1:42:40 PM
Size (KB)  :  171 KB
2.jpg
6/1/2023 1:43:39 PM
Size (KB)  :  325 KB
3.jpg
6/1/2023 1:42:43 PM
Size (KB)  :  213 KB
4.jpg
6/1/2023 1:42:54 PM
Size (KB)  :  409 KB
15.jpg
6/1/2023 1:42:47 PM
Size (KB)  :  348 KB
5.jpg
6/1/2023 1:43:01 PM
Size (KB)  :  301 KB
6.jpg
6/1/2023 1:42:52 PM
Size (KB)  :  355 KB
7.jpg
6/1/2023 1:43:14 PM
Size (KB)  :  377 KB
8.jpg
6/1/2023 1:42:59 PM
Size (KB)  :  297 KB
10.jpg
6/1/2023 1:43:32 PM
Size (KB)  :  293 KB
11.jpg
6/1/2023 1:42:45 PM
Size (KB)  :  323 KB
12.jpg
6/1/2023 1:43:29 PM
Size (KB)  :  371 KB
13.jpg
6/1/2023 1:43:34 PM
Size (KB)  :  316 KB
16.jpg
6/1/2023 1:42:56 PM
Size (KB)  :  227 KB
37.jpg
6/1/2023 1:43:36 PM
Size (KB)  :  322 KB
42.jpg
6/1/2023 1:42:49 PM
Size (KB)  :  292 KB
43.jpg
6/1/2023 1:43:08 PM
Size (KB)  :  232 KB
38.jpg
6/1/2023 1:43:27 PM
Size (KB)  :  404 KB
9.jpg
6/1/2023 1:43:42 PM
Size (KB)  :  409 KB
44.jpg
6/1/2023 1:43:44 PM
Size (KB)  :  467 KB
32.jpg
6/1/2023 1:43:55 PM
Size (KB)  :  463 KB
14.jpg
6/1/2023 1:43:46 PM
Size (KB)  :  212 KB
18.jpg
6/1/2023 1:43:52 PM
Size (KB)  :  427 KB
24.jpg
6/1/2023 1:45:09 PM
Size (KB)  :  455 KB
31.jpg
6/1/2023 1:43:48 PM
Size (KB)  :  501 KB
27.jpg
6/1/2023 1:43:50 PM
Size (KB)  :  472 KB
25.jpg
6/1/2023 1:44:01 PM
Size (KB)  :  462 KB
30.jpg
6/1/2023 1:43:57 PM
Size (KB)  :  439 KB
26.jpg
6/1/2023 1:43:59 PM
Size (KB)  :  397 KB
17.jpg
6/1/2023 1:44:03 PM
Size (KB)  :  476 KB
19.jpg
6/1/2023 1:44:06 PM
Size (KB)  :  415 KB
20.jpg
6/1/2023 1:44:46 PM
Size (KB)  :  426 KB
21.jpg
6/1/2023 1:45:42 PM
Size (KB)  :  699 KB
23.jpg
6/1/2023 1:45:24 PM
Size (KB)  :  669 KB
28.jpg
6/1/2023 1:45:17 PM
Size (KB)  :  663 KB
35.jpg
6/1/2023 1:44:44 PM
Size (KB)  :  428 KB
47.jpg
6/1/2023 1:44:39 PM
Size (KB)  :  438 KB
52.jpg
6/1/2023 1:44:48 PM
Size (KB)  :  457 KB
49.jpg
6/1/2023 1:44:51 PM
Size (KB)  :  424 KB
50.jpg
6/1/2023 1:44:41 PM
Size (KB)  :  426 KB
33.jpg
6/1/2023 1:45:39 PM
Size (KB)  :  653 KB
29.jpg
6/1/2023 1:44:58 PM
Size (KB)  :  533 KB
34.jpg
6/1/2023 1:44:56 PM
Size (KB)  :  442 KB
36.jpg
6/1/2023 1:45:19 PM
Size (KB)  :  710 KB
40.jpg
6/1/2023 1:45:03 PM
Size (KB)  :  622 KB
41.jpg
6/1/2023 1:45:44 PM
Size (KB)  :  669 KB
45.jpg
6/1/2023 1:45:22 PM
Size (KB)  :  602 KB
46.jpg
6/1/2023 1:45:07 PM
Size (KB)  :  666 KB
48.jpg
6/1/2023 1:45:12 PM
Size (KB)  :  662 KB
51.jpg
6/1/2023 1:45:01 PM
Size (KB)  :  430 KB
53.jpg
6/1/2023 1:45:05 PM
Size (KB)  :  543 KB
54.jpg
6/1/2023 1:45:15 PM
Size (KB)  :  575 KB
22.jpg
6/1/2023 1:44:53 PM
Size (KB)  :  991 KB
Pages:     1