พิธีลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนโยบายชี้นำสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Policy Advocacy 2023)

 

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองแผนงาน จัดพิธีลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนโยบายชี้นำสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Policy Advocacy 2023) ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยากร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานลงนามในสัญญาฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กาญจนสุธา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าโครงการนำเสนอ Conceptual frameworks “โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ร่วมลงนามในสัญญาฯ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ขอบคุณภาพข่าว :

ม.มหิดล

 

 

 

4.jpg
6/1/2023 2:29:30 PM
Size (KB)  :  116 KB
5.jpg
6/1/2023 2:29:32 PM
Size (KB)  :  125 KB
2.jpg
6/1/2023 2:29:38 PM
Size (KB)  :  148 KB
7.jpg
6/1/2023 2:29:34 PM
Size (KB)  :  74 KB
6.jpg
6/1/2023 2:29:36 PM
Size (KB)  :  111 KB
3.jpg
6/1/2023 2:29:41 PM
Size (KB)  :  115 KB
1.jpg
6/1/2023 2:29:43 PM
Size (KB)  :  179 KB
Pages:     1