อบรมเรื่อง “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” รุ่นที่ 3

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล บุณยโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 48 คน มาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

จัดโดยศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

1.jpg
6/14/2023 4:11:15 PM
Size (KB)  :  199 KB
2.jpg
6/15/2023 9:29:23 AM
Size (KB)  :  154 KB
3.jpg
6/14/2023 4:11:25 PM
Size (KB)  :  336 KB
4.jpg
6/14/2023 4:11:17 PM
Size (KB)  :  153 KB
5.jpg
6/14/2023 4:11:21 PM
Size (KB)  :  226 KB
6.jpg
6/14/2023 4:11:23 PM
Size (KB)  :  193 KB
7.jpg
6/14/2023 4:11:29 PM
Size (KB)  :  360 KB
8.jpg
6/14/2023 4:11:35 PM
Size (KB)  :  343 KB
9.jpg
6/14/2023 4:11:31 PM
Size (KB)  :  294 KB
10.jpg
6/14/2023 4:11:44 PM
Size (KB)  :  163 KB
11.jpg
6/14/2023 4:11:38 PM
Size (KB)  :  361 KB
12.jpg
6/14/2023 4:11:40 PM
Size (KB)  :  361 KB
13.jpg
6/14/2023 4:11:26 PM
Size (KB)  :  342 KB
14.jpg
6/14/2023 4:11:42 PM
Size (KB)  :  339 KB
15.jpg
6/14/2023 4:11:33 PM
Size (KB)  :  266 KB
16.jpg
6/14/2023 4:11:36 PM
Size (KB)  :  304 KB
17.jpg
6/14/2023 4:11:48 PM
Size (KB)  :  158 KB
18.jpg
6/14/2023 4:11:47 PM
Size (KB)  :  163 KB
Pages:     1