อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข

 

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี กล่าวเปิดการอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมฯ และ คณาจารย์จากภาควิชาอนามัยชุมชน ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา

 

 

 

4.jpg
6/15/2023 10:09:38 AM
Size (KB)  :  103 KB
5.jpg
6/15/2023 10:09:45 AM
Size (KB)  :  118 KB
1.jpg
6/15/2023 10:09:48 AM
Size (KB)  :  166 KB
2.jpg
6/15/2023 10:09:43 AM
Size (KB)  :  147 KB
3.jpg
6/15/2023 10:09:41 AM
Size (KB)  :  260 KB
Pages:     1