ร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Peking University

 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ Professor Dr. GONG Qihuang, President, Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Peking University โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้แทนจาก Peking University และ Peking University Health Science Center ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัย พร้อมนี้ คณะผู้บริหารทั้งสองสถาบันได้หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกัน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว :

ม.มหิดล

 

 

 

 

3.jpg
6/15/2023 10:42:57 AM
Size (KB)  :  162 KB
1.jpg
6/15/2023 10:43:01 AM
Size (KB)  :  135 KB
2.jpg
6/15/2023 10:43:00 AM
Size (KB)  :  247 KB
Pages:     1