การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4

 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย งานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 4 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร กล่าวรายงาน ภายในการฝึกอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอผลงานทางวิชาการตามความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาไปสู่การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีวิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำผลงาน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

 

 

 

2.jpg
6/15/2023 11:03:12 AM
Size (KB)  :  244 KB
4.jpg
6/15/2023 11:03:14 AM
Size (KB)  :  200 KB
3.jpg
6/15/2023 11:03:09 AM
Size (KB)  :  160 KB
Pages:     1