Research and Innovation

Research to Innovation

งานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร

การผลิตมาร์การีนจากน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีการแช่แข็งร่วมกับ การดัดแปลงโครงสร้างของน้ำมัน (ทุนสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (มหาชน))
ยื่นขออนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง ออร์แกโนเจลอิมัลชั่นจากน้ำมันรำข้าวที่ปราศจากกรดไขมันทรานส์ และกรรมวิธีการผลิต
เลขที่คำขอ 1903000219 เมื่อ 29 มกราคม 2562
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ

การพัฒนาเต้าหู้จากผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา (ทุน สกสว)
ยื่นขออนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง โปรตีนขึ้นรูป
เลขที่คำขอ 1903001534 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
เซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตโปรตีนขึ้นรูปจากถั่วดาวอินคา" ให้กับบริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด วันที่ 16 มกราคม 2563
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

การพัฒนาอาหารข้นหนืดตำหรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก (ทุน สกว)
ยื่นขออนุสิทธิบัตร อยู่ระหว่างการแก้ไขร่างอนุสิทธิบัตร
เรื่อง สูตรและกรรมวิธีการผลิต เพื่อยื่นจดสิทธิบัตร มี 4 สูตร คือ
1. ข้าวเหนียวมูนเพียวเร่
2. มะม่วงน้ำดอกไม้เพียวเร่
3. ข้าวไรซ์เบอรี่เพียวเร่
4. ต้มข่าไก่เพียวเร่
เลขที่คำขอ 1903001534 เมื่อเดือนมิถุนายน 2562
เซ็นสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตให้บริษัท ดรีมไมนิ่ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

เครื่องดื่มกระตุ้นความอยากอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ยื่นขออนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง เครื่องดื่มน้ำผักผลไม้ผสมสมุนไพร
เลขที่คำขอ 1903002818, 1903002819, 1903002830 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2562
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

เครื่องดื่มเลียนแบบน้ำนมจากข้าวและกรรมวิธีการผลิต (ทุนวิจัยบริษัท จัยมาตาดี จำกัด)
ยื่นขออนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง เครื่องดื่มเลียนแบบน้ำนมจากข้าว และกรรมวิธีการผลิต
เลขที่คำขอ 10992 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
บริษัท จัยมาตาร์ดี จำกัด ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำไปใช้ประโยชน์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่มีเบาหวาน โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ: การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์ (ปีที่ 1) (ทุนวิจัยของ สวก.)
ยื่นขออนุสิทธิบัตร 2 ฉบับ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ฉบับที่ 1 เรื่อง วิธีการเตรียมข้าวกล้องดัดแปลง ชนิดผง ที่มีแป้งทนย่อย ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ และคุณค่าทางโภชนาการ จากข้าวเปลือก เพื่อผลิตอาหารทางการแพทย์
กำลังยื่นขอจดสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค ขอใช้สิทธิ์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่มีเบาหวาน โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ: การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์ (ปีที่ 1) (ทุนวิจัยของ สวก.)
ยื่นขออนุสิทธิบัตร 2 ฉบับ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ฉบับที่ 2 เรื่อง วิธีการเตรียมข้าวกล้องและข้าวขาวดัดแปลง ที่มีแป้งทนย่อยสูง และค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เพื่อผลิตอาหารทางการแพทย์
กำลังยื่นขอจดสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค ขอใช้สิทธิ์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล

งานวิจัยที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ด้านสิ่งแวดล้อม

Sanitizer Truck: นวัตกรรมรถสูบสิ่งปฏิกูลพร้อมระบบบำบัด
ผศ.ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทีมวิจัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) และบริษัท Inc Square จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการร่วมโครงการและนำเสนอ Edena Truck (Sanitizer Truck) รถสูบสิ่งปฏิกูลพร้อมระบบบำบัด ในงาน SPRINT Accelerator Batch 3 Demo Day สำหรับ Deeptech Startup ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (https://techsauce.co/news/sprint-accelerator-batch-3-demo-day)

ทั้งนี้ SPRINT เป็นโครงการบ่มเพาะและสนับสนุน (Incubator and Accelerator) โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

การพัฒนาวิธีเรียลไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์ และการตรวจจีโนไทป์ไวรัสโนโร เพื่อเฝ้าระวังโรคกระเพาะ อาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันจากอาหารและน้ำ
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล และ นางสาวกรรณิการ์ ป้อมบุบผา
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณลักษณะของผลงาน / จุดเด่น
วิธีเรียล-ไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์ (one-step TaqMan real-time RT-PCR) ที่พัฒนาขึ้นมีความไวและความจำเพาะสูง ในการตรวจหาปริมาณไวรัสโนโร (norovirus) ในอุจจาระ หอยนางรม น้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ และกากตะกอนน้ำเสีย การตรวจพิสูจน์จีโนไทป์ไวรัสโนโรโดยใช้วิธีอาร์ที-เนสต์ พีซีอาร์ (RT-nested PCR) และประเมินความหลากหลายทางยีนของไวรัสโนโรโดยใช้ข้อมูลชีวสารสนเทศศาสตร์ ผลการศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ตรวจพบไวรัสโนโรจีโนกรุ๊ป IV ในหอยนางรมซึ่งตรวจพบได้ยาก และไวรัสโนโรสายพันธุ์รีคอมบิแนนท์ (recombinant norovirus strains) ในกากตะกอนน้ำเสียซึ่งยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน

การนำไปใช้ประโยชน์
ใช้ในการเฝ้าระวังโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันจากไวรัสโนโร สอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากไวรัส ในค่ายลูกเสือและโรงแรม ที่มีน้ำเป็นสื่อนำ เผยแพร่ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 5 เรื่อง เอกสารจากการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง นำเสนอในการประชุมนานาชาติ 2 เรื่อง และ ผลิตนักศึกษาปริญญาโท-เอก 5 คน