>Sustainable Development Goals (SDGs) >ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships for the goals

17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships for the goals

บทความ

บทความ

ปี 2564

หัวข้อ รายละเอียด
วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

วัด เป็นศูนย์กลางชุมชนเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรและประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนั้น ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ชุมชนและวัดอภัยยาทาราม (วัดมะกอก) ในการประยุกต์ใช้หลักวิชาการทางวิทยาการระบาด ร่วมกับบริบทชุมชนและแนวปฏิบัติทางหลักพระพุทธศาสนา เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวัดมะกอก ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปี 2563

หัวข้อ รายละเอียด
โครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนฝึกภาคปฏิบัติประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในด้านการสาธารณสุข ให้นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนความรู้ รู้จักการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะกับการดำเนินงานภายใต้โครงการในการพัฒนาสุขภาพและอนามัยชุมชนในพื้นที่จริง ยกระดับการเรียนของสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้สามารถพัฒนาไปสู่ข้อมูลทางยุทธศาสตร์ที่น่าเชื่อถือจนนำไปสู่การดำเนินแผนงานและโครงการทางด้านสุขภาวะที่มีผลกระทบในระดับสังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืน พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินงานเป็นภาคีระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนรอบข้าง และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เขตราชเทวีและเขตพญาไท ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการแบบพหุภาคีเพื่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของคณะ และยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่เป็นการร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership)...

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

งานวิจัย / การสำรวจ / ผลการศึกษา

--

กิจกรรม / โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ปี 2563

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ แหล่งเรียนรู้เพื่อการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Learning Center for Tobacco and Alcohol Control by Community Based Intervention)
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ เชียงใหม่, เชียงราย, ลพบุรี, บุรีรัมย์, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, แม่ฮ่องสอน, ชัยภูมิ, นครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสาธารณสุขศาสตร์ / ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ในการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. เพื่อให้พื้นที่สนใจ สามารถเรียนรู้จากพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าถึงได้ง่าย และมีบริบทคล้ายคลึงกัน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : 19 รพ.สต. ที่ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ให้บริการ และพื้นที่ที่สนใจศึกษาดูงาน และการนำความรู้ กิจกรรมเผยแพร่สู่สาธารณะ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การพัฒนา Health Literate Faculty ที่ศูนย์วิจัยสูงเนิน Health Literate District and Healthy District เพื่อเป็น Interprofessional Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย -
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม -
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Conference / Meeting

งานสัมนา/Conference

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานสัมนา/Conference การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference 2019 (APACPH 2019) : SDGs in Reality
ที่มาและความสำคัญ -
หัวข้อในการสัมมนา -
สถานที่จัดงาน โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่ร่วมจัด University of Hawaii, Mahidol University, University of Philippines, Peking Medical University, National University of Singapore
บทบาทของหน่วยงาน -
วัตถุประสงค์ -
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 20-22 พฤศจิกายน 2562
ข้อสรุปที่ได้จากงานสัมมนา/Conference (ถ้ามี) -
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนา/Conference (ถ้ามี) -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ