>Sustainable Development Goals (SDGs) >มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good health and well-being

3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good health and well-being

บทความ

บทความ

ปี 2565

หัวข้อ รายละเอียด
เติมเต็มสุขภาวะผู้ใช้แรงงาน จัดอบรมออนไลน์ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ในงานอาชีวอนามัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กำหนดให้เสียงที่ดังเกิน 85 dBA (เดซิเบลเอ) เป็นเสียงที่เป็นอันตราย จึงกลายเป็นที่มาของข้อกำหนด เพื่อสุขภาวะของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) แห่งสหประชาชาติ ข้อที่ 3 ที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งครอบคลุมเรื่องการลดการป่วยจากมลพิษต่าง ๆ...

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
การคัดแยกขยะในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศทั่วโลก โดยปัจจุบันในประเทศไทยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ยังคงดำเนินต่อไปและส่งผลให้ "ขยะติดเชื้อ" จากการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราต้องใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ด้วยตนเองอยู่บ่อย ๆ รวมถึงหน้ากากอนามัยที่ต้องเปลี่ยนใหม่ในทุกวัน ดังนั้น การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง จะช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อ ทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น...

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
พัฒนาอาหารริมบาทวิถี สะอาด ปลอดภัย ลดหวาน-มัน-เค็ม เพิ่มใยอาหาร กระตุ้นผู้ขายใส่ใจสุขภาพ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ – สสส. ร่วมพัฒนาอาหารริมบาทวิถี สะอาด ปลอดภัย ลดหวาน-มัน-เค็ม เพิ่มใยอาหาร กระตุ้นผู้ขายใส่ใจสุขภาพ เปิด 3 พิกัด ร้านสตรีทฟู้ด ย่านซอยอารีย์ฟู้ดทรัค กทม. ตลาดราชบุตร จ.อุบลราชธานีเกิน 60% ปรับเพิ่มคุณค่าโภชนาการ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว “โครงการการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี” โดยมี รศ. ดร.พัชราณี ภวัตกุล ผู้แทนนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศแก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 60 แห่ง...

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
"อาหารริมบาทวิถี" ต้องพัฒนาอย่างไร เพื่อสุขภาพคนเมือง

อาหารริมบาทวิถี หรือ “สตรีทฟู้ด” (Street Food) ในประเทศไทยมีเอกลักษณ์และขึ้นชื่อในเรื่องความหลากหลาย และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันขยายตัวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้ง 4 ภาคของประเทศ

เมื่อปี 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มดำเนินการทำวิจัย จนถึงปัจจุบัน เรื่อง รูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) พัฒนารูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถีด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารของอาหารริมบาทวิถี ติดตามคุณภาพอาหารริมบาทวิถี ตรวจสอบคุณภาพอาหารริมบาทวิถีเพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารริมบาทวิถีด้านโภชนาการและด้านสุขาภิบาลอาหาร...

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปี 2564

หัวข้อ รายละเอียด
วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

วัด เป็นศูนย์กลางชุมชนเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรและประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนั้น ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ชุมชนและวัดอภัยยาทาราม (วัดมะกอก) ในการประยุกต์ใช้หลักวิชาการทางวิทยาการระบาด ร่วมกับบริบทชุมชนและแนวปฏิบัติทางหลักพระพุทธศาสนา เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวัดมะกอก ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
"อาหารแห่งอนาคต" รองรับ "สังคมผู้สูงวัย"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมเชิงรุก “อาหารแบบข้นหนืดพร้อมบริโภคเพื่อผู้สูงวัยที่มีภาวการณ์กลืนลำบาก” ตอบโจทย์สังคมในฐานะ “อาหารแห่งอนาคต” พร้อมจับมือเอกชน ดันผลิตภัณฑ์ออกวางตลาดเป็นครั้งแรก

วิกฤติ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวจนถึงเกือบหยุดนิ่งในบางด้าน แต่ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับผลกระทบจนไปต่อไม่ได้ จากตัวเลขการส่งออกกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2563 ชี้ให้เห็นว่า COVID-19 ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นแค่ไหน

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะฯ มุ่งพัฒนา "นวัตกรรมเชิงรุก" โดยยึดหลักแห่งสุขภาวะ "3P" คือป้องกัน (Prevention) ส่งเสริม (Promotion) และ ปกป้อง(Protection) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งยังได้มองไปถึง เรื่อง การบริการสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกเหนือไปจากการผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้ว อีกจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การสร้างองค์ความรู้เพื่อการขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปในวงกว้าง

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล”

ด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด โรงพยาบาลจัดเป็นกิจการที่ต้องดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้ได้ตามคุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประกอบกับปัจจุบันโรงพยาบาลต่าง ๆ เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อต้องการการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ในการรับรองมาตรฐานนี้ ในหัวข้อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยระบุว่าโรงพยาบาลต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ำทิ้งของโรงพยาบาล มีการดูแลรักษาระบบโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม มีการตรวจคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดตามข้อกำหนดของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดในช่วงเวลาที่ระบบรับภาระมากที่สุดมีค่ามาตรฐานตามที่หน่วยราชการกำหนด และต้องมีระบบฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดของแข็งละลาย (TDS) ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ นอกจากนี้ การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียยังต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย ดังนั้น การจะควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ และจัดทำบันทึก และรายงานได้ถูกต้องนั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และทราบวิธีการจัดทำบันทึกและรายงานการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของเรื่องนี้ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหาระหว่างการเดินระบบบำบัดน้ำเสียรูปแบบต่าง ๆ ของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนวทางในการรายงานการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องด้วย

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
มหิดล จับมือพันธมิตรสร้างมาตรฐานความปลอดภัยจากสวนสู่จาน ลดผลกระทบต่อสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายชุมชนจังหวัดน่าน และซินเจนทา สรุปผล โครงการ “รักษ์เกษตรและสิ่งแวดล้อม” สร้างมาตรฐานความปลอดภัยการใช้สารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชภาคเกษตรกรรม โดยได้ผลตอบรับดีเยี่ยม ประสบความสำเร็จ หวังขยายผลสู่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ลดผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร. สรา อาภรณ์ ผู้อำนวยการ โครงการ รักษ์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564 ได้ดำเนินงานร่วมกันในหลายภาคส่วนจากเครือข่ายชุมชนจังหวัดน่าน และบริษัท ซินเจนทาฯ จนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดน่าน รวมทั้งสร้างเครือข่าย อาสาสมัคร และวิทยากรมืออาชีพ ให้ความรู้ สนับสนุนการทำงาน และติดตามผลการทำงานของเกษตรกร เรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการเพาะปลูกปลอดภัยแบบ GAP”

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปี 2563

หัวข้อ รายละเอียด
โครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนฝึกภาคปฏิบัติประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในด้านการสาธารณสุข ให้นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนความรู้ รู้จักการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะกับการดำเนินงานภายใต้โครงการในการพัฒนาสุขภาพและอนามัยชุมชนในพื้นที่จริง ยกระดับการเรียนของสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้สามารถพัฒนาไปสู่ข้อมูลทางยุทธศาสตร์ที่น่าเชื่อถือจนนำไปสู่การดำเนินแผนงานและโครงการทางด้านสุขภาวะที่มีผลกระทบในระดับสังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืน พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินงานเป็นภาคีระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนรอบข้าง และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เขตราชเทวีและเขตพญาไท ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการแบบพหุภาคีเพื่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของคณะ และยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่เป็นการร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership)

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

งานวิจัย / การสำรวจ / ผลการศึกษา

งานวิจัย

ปี 2563

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย การพัฒนาเต้าหู้จากผลิตผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา
คณะ/สาขาวิชา ภาควิชาโภชนวิทยา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า
ที่มาและความสำคัญ
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา -
วัตถุประสงค์ -
แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
หน่วยงานที่ร่วมมือ
ผู้มีส่วนได้เสีย -
ระดับความร่วมมือ -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่มีการนำไปใช้): วันที่ 16 มกราคม 2563 เซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตโปรตีนขึ้นรูปจากถั่วดาวอินคา" ให้กับบริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยที่มีเบาหวาน โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ: การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์
คณะ/สาขาวิชา ภาควิชาโภชนวิทยา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล
ที่มาและความสำคัญ -
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา -
วัตถุประสงค์ -
แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
หน่วยงานที่ร่วมมือ -
ผู้มีส่วนได้เสีย -
ระดับความร่วมมือ -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่มีการนำไปใช้): กำลังยื่นขอจดสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค ขอใช้สิทธิ์
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย เครื่องดื่มกระตุ้นความอยากอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
คณะ/สาขาวิชา ภาควิชาโภชนวิทยา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
ที่มาและความสำคัญ -
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา -
วัตถุประสงค์ -
แหล่งทุนสนับสนุน -
หน่วยงานที่ร่วมมือ -
ผู้มีส่วนได้เสีย -
ระดับความร่วมมือ -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่มีการนำไปใช้): ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย การพัฒนาอาหารข้นหนืดตำหรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก
คณะ/สาขาวิชา ภาควิชาโภชนวิทยา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า
ที่มาและความสำคัญ -
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา -
วัตถุประสงค์ -
แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
หน่วยงานที่ร่วมมือ -
ผู้มีส่วนได้เสีย -
ระดับความร่วมมือ -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่มีการนำไปใช้): ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร มิถุนายน 2562
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย การผลิตมาร์การีนจากน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีการแช่แข็งร่วมกับ การดัดแปลงโครงสร้างของน้ำมัน
คณะ/สาขาวิชา ภาควิชาโภชนวิทยา / รองศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ
ที่มาและความสำคัญ -
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา -
วัตถุประสงค์ -
แหล่งทุนสนับสนุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
หน่วยงานที่ร่วมมือ -
ผู้มีส่วนได้เสีย -
ระดับความร่วมมือ -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่มีการนำไปใช้): ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

กิจกรรม / โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ปี 2563

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ แหล่งเรียนรู้เพื่อการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Learning Center for Tobacco and Alcohol Control by Community Based Intervention)
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ เชียงใหม่, เชียงราย, ลพบุรี, บุรีรัมย์, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, แม่ฮ่องสอน, ชัยภูมิ, นครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสาธารณสุขศาสตร์ / ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ในการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. เพื่อให้พื้นที่สนใจ สามารถเรียนรู้จากพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าถึงได้ง่าย และมีบริบทคล้ายคลึงกัน
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม : 19 รพ.สต. ที่ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ให้บริการ และพื้นที่ที่สนใจศึกษาดูงาน และการนำความรู้ กิจกรรมเผยแพร่สู่สาธารณะ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การพัฒนา Health Literate Faculty ที่ศูนย์วิจัยสูงเนิน Health Literate District and Healthy District เพื่อเป็น Interprofessional Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย -
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม -
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรมเครือข่ายกัลยาณมิตร
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย -
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสูงเนิน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 เรื่อง "ถอดบทเรียนการนำวิชาการไปสู่สังคมเพื่อการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ : กรณี ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5"
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย -
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม มาตรการซึ่งเป็นแนวทางการจัดการปัญหา PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน อย่างเป็นระบบและจัดลำดับความเหมาะสมต่อสถานการณ์ของประเทศ
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปี 2561

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรม "ชุมชนวัดมะกอกร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ-ขยับวันละนิด ต้านภัยยาเสพติด พลิกชีวิต พลิกชุมชน"
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ 25 พฤศจิกายน 2561
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย ตำรวจนครบาลพญาไท
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชนชุมชนวัดมะกอก และนศ.กศน
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปี 2560

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการการประเมินผลโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR ระยะที่ 1 Reach-Recruit-Test-Treat-Retain: RRTTR (Stop TB and AIDS through RRTTR: STAR-NFM)
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ กว่าสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสำเร็จ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วมด้วย (HIV-TB) จากความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 26 ในปี พ.ศ. 2543 ลดเหลือร้อยละ 14 ในปีพ.ศ. 2555 และอัตราการเสียชีวิตจากวัณ โรคร่วมกับโรคเอดส์ (TB-AIDS) จาก 20.4 ต่อแสนประชากร ในปีพ.ศ. 2544 ลดเหลือเพียง 3.34 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นผลจากการให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค (HIV testing and counseling: HTC) และการขยายการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส (Anti-retro viral Therapy, ART) ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวียังกระจุกตัวในประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้สารเสพติดด้วยการฉีด แรงงานข้ามชาติ และนักโทษในเรือนจำ และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีการติดเชื้อร่วมเอชไอวีและวัณโรคในคนที่อาศัยอยู่กับผู้ติดเชื้อ และการเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาล่าช้า...
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย กรมควบคุมโรค (PR-DDC) และมูลนิธิรักษ์ไทย (PR-RTF)
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการบรรลุเป้าหมายประสิทธิผลของการดำเนินงานโครงการSTAR-NFM และปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสำเร็จโครงการ STAR-NFM และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการ STAR-NFM ด้วยการวิเคราะห์ Unit cost และประเมินประสิทธิภาพของการจัดซื้อ จัดหา การกระจายวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายมี 2 ระดับ คือ ระดับชาติ (National) และ ระดับพื้นที่ (Sub-national) ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือกลุ่มนโยบาย กลุ่มผู้ดำเนินงานโครงการ กลุ่มเครือข่ายการดำเนินงาน และกลุ่มเป้าหมาย (ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง (MSM&TG) พนักงานบริการหญิงและพนักงานบริการชาย (FSW & MSW) ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด(PWID) คู่ที่มีเพศสัมพันธ์กับกลุ่มประชากรหลัก (Sex Partners) ผู้ต้องขัง (Prisoner) ประชากรข้ามชาติ (Migrant:MW) กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Household contact smear M+/MDR-TB) ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถานบริการ (TB-HIV) และผู้ป่วยเบาหวาน/ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคในคลินิกเบาหวาน)
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Conference / Meeting

งานสัมนา/Conference

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานสัมนา/Conference การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference 2019 (APACPH 2019) : SDGs in Reality
ที่มาและความสำคัญ -
หัวข้อในการสัมมนา -
สถานที่จัดงาน โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่ร่วมจัด University of Hawaii, Mahidol University, University of Philippines, Peking Medical University, National University of Singapore
บทบาทของหน่วยงาน -
วัตถุประสงค์ -
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 20-22 พฤศจิกายน 2562
ข้อสรุปที่ได้จากงานสัมมนา/Conference (ถ้ามี) -
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนา/Conference (ถ้ามี) -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ