>Sustainable Development Goals (SDGs) >การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality education

4. การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality education

บทความ

บทความ

ปี 2565

หัวข้อ รายละเอียด
เติมเต็มสุขภาวะผู้ใช้แรงงาน จัดอบรมออนไลน์ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ในงานอาชีวอนามัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กำหนดให้เสียงที่ดังเกิน 85 dBA (เดซิเบลเอ) เป็นเสียงที่เป็นอันตราย จึงกลายเป็นที่มาของข้อกำหนด เพื่อสุขภาวะของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) แห่งสหประชาชาติ ข้อที่ 3 ที่ว่าด้วยเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งครอบคลุมเรื่องการลดการป่วยจากมลพิษต่าง ๆ...

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปี 2564

หัวข้อ รายละเอียด
วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

วัด เป็นศูนย์กลางชุมชนเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรและประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนั้น ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ชุมชนและวัดอภัยยาทาราม (วัดมะกอก) ในการประยุกต์ใช้หลักวิชาการทางวิทยาการระบาด ร่วมกับบริบทชุมชนและแนวปฏิบัติทางหลักพระพุทธศาสนา เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในวัดมะกอก ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล”

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด โรงพยาบาลจัดเป็นกิจการที่ต้องดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้ได้ตามคุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประกอบกับปัจจุบันโรงพยาบาลต่าง ๆ เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อต้องการการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ในการรับรองมาตรฐานนี้ ในหัวข้อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยระบุว่าโรงพยาบาลต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ำทิ้งของโรงพยาบาล มีการดูแลรักษาระบบโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม มีการตรวจคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดตามข้อกำหนดของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดในช่วงเวลาที่ระบบรับภาระมากที่สุดมีค่ามาตรฐานตามที่หน่วยราชการกำหนด และต้องมีระบบฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดของแข็งละลาย (TDS) ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ นอกจากนี้ การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียยังต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย ดังนั้น การจะควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ และจัดทำบันทึก และรายงานได้ถูกต้องนั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และทราบวิธีการจัดทำบันทึกและรายงานการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของเรื่องนี้ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหาระหว่างการเดินระบบบำบัดน้ำเสียรูปแบบต่าง ๆ ของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนวทางในการรายงานการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องด้วย

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

งานวิจัย / การสำรวจ / ผลการศึกษา

--

กิจกรรม / โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การพัฒนา Health Literate Faculty ที่ศูนย์วิจัยสูงเนิน Health Literate District and Healthy District เพื่อเป็น Interprofessional Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ -
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย -
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม -
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Conference / Meeting

งานสัมนา/Conference

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานสัมนา/Conference การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference 2019 (APACPH 2019) : SDGs in Reality
ที่มาและความสำคัญ -
หัวข้อในการสัมมนา -
สถานที่จัดงาน โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่ร่วมจัด University of Hawaii, Mahidol University, University of Philippines, Peking Medical University, National University of Singapore
บทบาทของหน่วยงาน -
วัตถุประสงค์ -
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 20-22 พฤศจิกายน 2562
ข้อสรุปที่ได้จากงานสัมมนา/Conference (ถ้ามี) -
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนา/Conference (ถ้ามี) -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ