>Sustainable Development Goals (SDGs) >การจัดการน้ำและสุขาภิบาล : Clean water and sanitation

6. การจัดการน้ำและสุขาภิบาล : Clean water and sanitation

บทความ

บทความ

ปี 2565

หัวข้อ รายละเอียด
พัฒนาอาหารริมบาทวิถี สะอาด ปลอดภัย ลดหวาน-มัน-เค็ม เพิ่มใยอาหาร กระตุ้นผู้ขายใส่ใจสุขภาพ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ – สสส. ร่วมพัฒนาอาหารริมบาทวิถี สะอาด ปลอดภัย ลดหวาน-มัน-เค็ม เพิ่มใยอาหาร กระตุ้นผู้ขายใส่ใจสุขภาพ เปิด 3 พิกัด ร้านสตรีทฟู้ด ย่านซอยอารีย์ฟู้ดทรัค กทม. ตลาดราชบุตร จ.อุบลราชธานีเกิน 60% ปรับเพิ่มคุณค่าโภชนาการ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว “โครงการการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี” โดยมี รศ. ดร.พัชราณี ภวัตกุล ผู้แทนนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศแก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 60 แห่ง...

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
"อาหารริมบาทวิถี" ต้องพัฒนาอย่างไร เพื่อสุขภาพคนเมือง

อาหารริมบาทวิถี หรือ “สตรีทฟู้ด” (Street Food) ในประเทศไทยมีเอกลักษณ์และขึ้นชื่อในเรื่องความหลากหลาย และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาชนในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันขยายตัวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้ง 4 ภาคของประเทศ

เมื่อปี 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มดำเนินการทำวิจัย จนถึงปัจจุบัน เรื่อง รูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) พัฒนารูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถีด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารของอาหารริมบาทวิถี ติดตามคุณภาพอาหารริมบาทวิถี ตรวจสอบคุณภาพอาหารริมบาทวิถีเพื่อพัฒนาคุณภาพอาหารริมบาทวิถีด้านโภชนาการและด้านสุขาภิบาลอาหาร...

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปี 2564

หัวข้อ รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล”

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด โรงพยาบาลจัดเป็นกิจการที่ต้องดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้ได้ตามคุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประกอบกับปัจจุบันโรงพยาบาลต่าง ๆ เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อต้องการการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ในการรับรองมาตรฐานนี้ ในหัวข้อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยระบุว่าโรงพยาบาลต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ำทิ้งของโรงพยาบาล มีการดูแลรักษาระบบโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม มีการตรวจคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดตามข้อกำหนดของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดในช่วงเวลาที่ระบบรับภาระมากที่สุดมีค่ามาตรฐานตามที่หน่วยราชการกำหนด และต้องมีระบบฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกำจัดของแข็งละลาย (TDS) ก่อนปล่อยสู่สาธารณะ นอกจากนี้ การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียยังต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย ดังนั้น การจะควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ และจัดทำบันทึก และรายงานได้ถูกต้องนั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และทราบวิธีการจัดทำบันทึกและรายงานการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของเรื่องนี้ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหาระหว่างการเดินระบบบำบัดน้ำเสียรูปแบบต่าง ๆ ของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนวทางในการรายงานการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องด้วย

Read More

Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

งานวิจัย / การสำรวจ / ผลการศึกษา

งานวิจัย

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานวิจัย Sanitizer Truck: นวัตกรรมรถสูบสิ่งปฏิกูลพร้อมระบบบำบัด
คณะ/สาขาวิชา ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว
ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันการกำจัดสิ่งปฏิกูล (Faecal sludge) จากบ้านเรือน ส่วนใหญ่จะถูกขนส่งไปปล่อยทิ้งในสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่รกร้าง เนื่องจากขาดแคลนระบบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงและมีความต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษ อาทิ สารอินทรีย์ ของแข็งแขวนลอย และไนโตรเจน และเชื้อโรคต่างๆ อาทิ พยาธิ และไข่พยาธิ ลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งน้ำสะอาด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงที่ใช้น้ำหรือบริโภคสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าว
นวัตกรรมรถสูบสิ่งปฏิกูลได้รับการออกแบบด้วยหน่วยบำบัดน้ำเสียย่อยหลายกระบวนการ และได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Lab scale) และระดับขนาดจริง (Pilot scale) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารอินทรีย์ ของแข็งแขวนลอย ไนโตรเจน และเชื้อโรคต่างๆ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง และสามารถปล่อยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดสู่สิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้กระบวนการบำบัดจะเกิดขึ้นไปพร้อมกับการสูบสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน จึงทำให้ลดขั้นตอนการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่มีขนาดใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้สูง
ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา -
วัตถุประสงค์ ออกแบบรถเก็บและจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อยับยั้งปัญหาการทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
แหล่งทุนสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
หน่วยงานที่ร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) และบริษัท Inc Square จำกัด
ผู้มีส่วนได้เสีย -
ระดับความร่วมมือ -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ระบุวันที่มีการนำไปใช้): -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ตัวชี้วัด -
ที่มาและความสำคัญ -
สถานที่จัดกิจกรรม / โครงการ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
22 สิงหาคม 2562
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย -
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ -
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม มาตรการซึ่งเป็นแนวทางการจัดการปัญหา PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน อย่างเป็นระบบและจัดลำดับความเหมาะสมต่อสถานการณ์ของประเทศ
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Conference / Meeting

งานสัมนา/Conference

ปี 2562

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่องานสัมนา/Conference การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health Conference 2019 (APACPH 2019) : SDGs in Reality
ที่มาและความสำคัญ -
หัวข้อในการสัมมนา -
สถานที่จัดงาน โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่ร่วมจัด University of Hawaii, Mahidol University, University of Philippines, Peking Medical University, National University of Singapore
บทบาทของหน่วยงาน -
วัตถุประสงค์ -
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 20-22 พฤศจิกายน 2562
ข้อสรุปที่ได้จากงานสัมมนา/Conference (ถ้ามี) -
ผลลัพธ์ที่ได้จากงานสัมมนา/Conference (ถ้ามี) -
Weblink link อ้างอิงการดำเนินงาน
SDGs goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ