UI GREEN METRIC คืออะไร?


โครงการจัดอันดับ UI Green Metric หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดอันดับโดย University of Indonesia โดยเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกำหนดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย "สีเขียว" และมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

โดย UI Green Metric มีแนวทางว่า มหาวิทยาลัยชั้นนำที่จะผลิตผู้นำประเทศรุ่นใหม่ในอนาคต จะต้องรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนั้นหวังว่าผลการจัดอันดับ UI Green Metric จะมีส่วนช่วยให้สังคมตระหนักถึงการพัฒนาในด้านต่างๆให้ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจะช่วยเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของผู้คนให้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรู้คุณค่า (ที่มา: http://greenmetric.ui.ac.id)

More Info

Eco University : A Life @Mahidol

คลิกเพื่อรับชม

ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


สำนักงานสีเขียว (Green Office)

"สา'สุข รวมใจ ปลูกต้นไม้ ลดใช้พลังงาน

ชมรมสวนครัวร่วมใจ

เปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ต้นไม้ และสมุนไพรชนิดต่างๆ บริเวณลานพระบิดา

ใช้บันไดแทนลิฟท์

รณรงค์ประหยัดพลังงาน ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์เมื่อขึ้น-ลงน้อยชั้น ประหยัดพลังงานแถมได้สุขภาพที่ดี

การจัดการถ่านใช้แล้ว

โครงการ "การส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี และการจัดการของเสียอันตราย ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

คณะปลอดบุหรี่

คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นคณะปลอดบุหรี่ และร้านค้าปลอดบุหรี่ 100% พร้อมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การงดสูบบุหรี่ของนักศึกษา

ภาพกิจกรรมคณะสีเขียว


UI Green Metric

Enter Site


ติดต่อเรา


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่


420/1 ถนนราชวิถี

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เวลาเปิด-ปิด


จันทร์ - ศุกร์: เวลา 08:30 - 16:30 น.

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์: ปิด

ช่องทางการติดต่อ


โทรศัพท์: 0 2354 8543

เว็บไซต์: www.ph.mahidol.ac.th