รับฟังการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ (AUN-QA)

27 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ รับฟังการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_3247
1

IMG_3249
2

IMG_3254
3

IMG_3255
4

IMG_3256
5

IMG_3258
6

IMG_3259
7

IMG_3263
8

IMG_3264
9

IMG_3270
10

IMG_3284
11

IMG_3287
12

IMG_3293
13

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร