อบรมพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1

19 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และเป็นวิทยากรการอบรมฯ เรื่อง "พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 1" โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการทำงาน คุณภาพองค์กร และกระบวนการทำงานที่เป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพงาน จากนั้นแบ่งกลุ่มฝึกการเขียนกระบวนการทำงานเพื่อให้บุคลากรจากภาควิชาและหน่วยงานจากสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
งานสื่อสารองค์กร