การอบรม "หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน: ระดับบริหาร"

15 พฤศจิกายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม "หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน: ระดับบริหาร" โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกุล เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ฯ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
สื่อสารองค์กร