MOU"ผนึกกำลังสร้างสรรค์อำเภอสูงเนินสุขภาวะ"

19 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ " ผนึกกำลังสร้างสรรค์อำเภอสูงเนินสุขภาวะ" ร่วมกับนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอสูงเนิน และนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะผนึกกำลังสร้างสรรค์อำเภอสูงเนินสุขภาวะให้บรรลุผลสำเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในอำเภอสูงเนินและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสำคัญ ได้แก่ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. ศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ บริษัทเอ ไอ เอ จำกัด และบริษัททรูวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
สื่อสารองค์กร