บรรยายพิเศษเรื่อง "Psychosocial and Health research design"

24 มกราคม 2560

Dr. Jian Li. Senior Researcher Institute of Occupational, Social and Environmental Medicine University of Dusseldorf บรรยายพิศษเรื่อง "Psychosocial and Health research design" ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข และผู้สนใจ ณ ห้อง4509 ชั้น 5 อาคารจรัล ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_3119
1

IMG_3122
2

IMG_3125
3

IMG_3126
4

IMG_3132
5

IMG_3137
6

IMG_3141
7

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร