อบรม “Global Health Education Program 2021–2022”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข Research Advisor ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ ดร.ลลิตา แก้ววิไล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมเป็น Research Advisor และนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ที่เข้าร่วมกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Global Health cooperation through policy making" วิทยากรโดย Dr. Takuma Kato, JICA Expert / Chief Advisor for The Partnership Project for Global Health and Universal Health Coverage (GLO+UHC) Phase 2, Thailand กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities” ในการนี้ Mr. Joji Sugawara, Senior Associate, HGPI, Mr.Thomas Mc Manamon ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings

จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

อบรม1
อบรม2
283531204 1686234728394511 4401484630823534620 n
อบรม3
อบรม5
อบรม6
อบรม7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10